Debattartikel publicerad i Altinget 2023-01-11: Stärk konsumentens rätt till bilens digitala innehåll

Att göra Europa redo för den digitala tidsåldern är ett av kärnuppdragen som anförtrotts den nuvarande EU-kommissionen. Ökad konkurrenskraft genom digitalisering är också en av de svenska prioriteringarna under vårens ordförandeskap i Europeiska unionens råd. Hanterat på fel sätt, eller genom förhastade beslut, riskerar dock ambitionen om att påskynda digitaliseringen att i stället försämra konkurrensen på marknaden och därmed försvaga konsumenternas ställning.

Med villkor som inte värnar konsumentens rätt till bilens data riskerar exempelvis bilister i EU ökade kostnader

Våra organisationer, Riksförbundet M Sverige och Fédération Internationale de l'Automobile som representerar bilister i Sverige och Europa, ser tendenser till en sådan utveckling på fordonsmarknaden. Med villkor som inte värnar konsumentens rätt till bilens data riskerar exempelvis bilister i EU att tvingas betala 32 miljarder euro per år i ökade kostnader, som en konsekvens av bristfällig konkurrens. Med rätt åtgärder kan konsumentens rättigheter stärkas.

I strävan efter digitalt ledarskap måste EU fokusera på att se till att marknaderna fungerar till det bästa för konsumenterna, företagen och samhället. Samtidigt måste unionen vägleda industrin och människor. Digitalt ledarskap i en globaliserad värld kan endast uppnås genom att etablera rättvis konkurrens mellan företag och på så sätt säkerställa att konsumenter kan ta till sig förändring samtidigt som de drar nytta av lägre priser, större valmöjligheter och bättre kvalitet. Detta är den enda vägen som leder till ett starkt europeiskt tekniskt ledarskap och strategisk autonomi.

 

Debattörerna Caroline Drabe, vd Riksförbundet M Sverige och Laurianne Krid, generaldirektör Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) Region I.
Debattörerna Caroline Drabe, vd Riksförbundet M Sverige och Laurianne Krid, generaldirektör Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) Region I.

Den inre marknaden är det rätta verktyget för att möta kommande utmaningar och garantera att konsumenterna förblir i centrum för den europeiska digitaliseringen, genom att säkerställa rättvis konkurrens och konsumenternas valmöjligheter på både etablerade och nya digitala marknader.

Data är centralt för allt detta. Hur företag, konsumenter och myndigheter får tillgång till, använder och delar data är kärnan i digitaliseringen och kommer alltid att avgöra dess framgång. Det är därför som Riksförbundet M Sverige och FIA:s europeiska byrå välkomnar kommissionens europeiska strategi för data, som tittar på hur vi kan använda och dela icke-personifierad stordata för att utveckla ny teknik och affärsmodeller som skapar välstånd för våra samhällen. Den nya lagen om digitala tjänster och den föreslagna lagen om datastyrning kommer förhoppningsvis att öka datadelningen mellan sektorer och medlemsstater, genom att öka förtroendet, stärka mekanismer för att öka datatillgängligheten och övervinna tekniska hinder för återanvändning av data.

Vissa verkar plötsligt tro att datalagen ensam kan räcka för att reglera tillgången till data inom fordonssektorn

Dessa lagstiftningsförslag, till vilka Europeiska kommissionen snart kommer att lägga datalagen, är sammantaget nödvändiga för att förbättra förutsättningarna för datadelning på den inre marknaden, genom att skapa en harmoniserad ram för datautbyte. De räcker dock inte: sektorsspecifik lagstiftning måste utveckla, anpassa och föreslå nya och kompletterande element, beroende på varje sektors särdrag. Därför identifierade Europeiska kommissionen redan 2020 behovet av specifik lagstiftning, till exempel om det europeiska hälsodatautrymmet och om tillgång till fordonsdata.

Även om ett lagstiftningsförslag om "Tillgång till fordonsdata och resurser" planerades till förra året, verkar vissa inom EU-kommissionen plötsligt tro att datalagen ensam kan räcka för att reglera tillgången till data inom fordonssektorn. Detta är dock olämpligt: sektorsspecifik lagstiftning behövs omgående i vår sektor för att komplettera datalagens baslinje som definierar reglerna för att fastställa rättigheterna för företag och konsumenter över sektorer.

Digitaliseringen har potential att revolutionera hur vi använder, underhåller, reparerar och försäkrar bilar

Med tanke på dess unika karaktär och behovet av att säkerställa rättvis konkurrens vid reparation och underhåll av dyra tillgångar som bilar, har fordonssektorn traditionellt styrts av sektorsspecifik lagstiftning. Digitaliseringen har potential att revolutionera hur vi använder, underhåller, reparerar och försäkrar bilar. För att detta ska ske behöver den befintliga sektorsspecifika lagstiftningen ses över för att fortsätta att låta konsumenterna kontrollera och hantera dataflöden som de genererar när de använder sin bil och de innovativa tjänsterna relaterade till dess användning.

Den modell som nu förespråkas av fordonstillverkarna innebär allvarliga dataskydds- och konkurrensproblem relaterade till riskerna för utestängning, diskriminering och monopol på priser. Riskerna för inlåsningseffekter, om en teknisk lösning för tillgång till bildata skulle utvecklas av en aktör med en dominerande ställning, är stora i avsaknad av en EU-förordning, något som har bekräftats av flera studier.

Redan 2019 uppskattade en studie den negativa effekten för konsumenter till 32 miljarder euro per år

Efter fem år av bevisinsamling kom GD GROW 2021 med en studie om politiska alternativ, som bekräftar att modellen hindrar tredjepartsoperatörer att konkurrera inom digitala produkter och tjänster. Redan 2019 uppskattade en ekonomisk studie beställd av FIA:s europeiska byrå att den negativa effekten för konsumenter och oberoende tjänsteleverantörer år 2030 kan uppgå till svindlande 32 miljarder euro per år.

Både konsumenter och oberoende tjänsteleverantörer behöver ett sektorsspecifikt robust regelverk för tillgång till fordonsdata som säkerställer effektiv marknadskonkurrens, innovation och verkliga konsumentval, och de behöver det nu. Om EU misslyckas med att leverera denna ram är risken att fordonstillverkarna tillåts att påtvinga sin föredragna tekniska lösning till nackdel för alla andra.

Ytterligare försening av antagandet av ett starkt regelverk ökar risken för orättvis praxis

EU bör skyndsamt gynna införandet av en teknisk lösning som tillåter rättvis åtkomst till fordonsdata för tredje part, under strikt kontroll av konsumenter. Även om vi inser de tekniska utmaningarna kring varje teknik, ökar varje ytterligare försening av antagandet av ett starkt regelverk risken för orättvis praxis, som endast skulle kunna åtgärdas genom konkurrenslagstiftningen när skadan har inträffat, vilket tvingar konsumenterna att inleda långa rättsprocesser, något som kan bli dyrt.

Redan idag kan vi se hur biltillverkare tar betalt för abonnemang på bilutrustning, hur små verkstäder missgynnas av att inte få samma möjlighet att hålla kontakten med konsumenter, och framöver riskerar att få problem med tillgången till reparationsanvisningar.

Digitaliseringen ger fordonssektorn fantastiska möjligheter, och det är rättvist att både fordonstillverkare och oberoende tjänsteleverantörer tar vara på dem. Det är dags för Europeiska kommissionen och Sverige under EU-ordförandeskapet att se till att även konsumenterna kommer att kunna dra nytta av dessa möjligheter.

 

Caroline Drabe,
vd Riksförbundet M Sverige

Laurianne Krid,
generaldirektör Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) Region I