(2021) Att få ladda en elbil är inte så enkelt som man kan tro. I alla fall inte om du äger en bostadsrättslägenhet eller parkerar på en samfällighets parkeringsplats.

Reglerna är många, men de frågor som är mest problematiska handlar om tvångsflyttade parkeringsplatser och smygladdare.

Växande bilpark med laddbara bilar

Intresset för att installera laddpunkter ökar med antalet sålda elbilar. För att påskynda utfasningen av fossilbilar är det en förutsättning att alla ska kunna ladda sitt fordon. Eller ”right to plug”, som det kallas inom EU.

I dag rullar över 250 000 elbilar och laddhybrider på svenska vägar och tillväxten är snabb. Prognosen är en miljon laddbara bilar i Sverige 2030. Nio av tio elbilar laddas vid hemmet eller på jobbet. Det finns ett så kallat hönan-ellerägget-problem när det gäller regeringens planer. Bilägare som inte kan ladda hemma är tveksamma till att köpa en elbil så länge de publika laddstationerna är för få.

Inte helt enkelt för bostadsrättsföreningar

Ekvationen god grannsämja och krångliga regler är inte heller enkel. I en bostadsrättsförening finns både entusiastiska elbilsförare och ”anti-elbilare”. Tanken på att behöva byta parkeringsplats i garaget för att underlätta för installation av en laddstation är minst sagt laddad.

En bostadsrättsinnehavare berättade om lappar i hissen som förbjöd elbilar i garaget efter att någon smygladdat med skarvsladdar från lägenheten.

För villa- och radhusägare är det enklare. Det är bara att investera i en laddare. En hyresgäst kan däremot inte kräva att få sätta upp en laddstolpe, utan måste gå via hyresvärden.

 • ”Jag tänker inte byta parkeringsplats”
  Ta reda på vad som står i avtalen. Måste platserna omdisponeras? Och vad händer när en boende med laddningsplats flyttar? Det här är en känslig fråga.
 • Säkerheten
  Om det börjar brinna i ett eluttag är brf i egenskap av fastighetsägare ansvarig, om inte medlemmen har varit vårdslös eller försumlig. Kolla upp fastighetsförsäkringen! Elsäkerhetsverket, Brandskyddsföreningen och brandförsvaret har bra tips. 
 • Tänk framåt
  Passa på att fundera över andra mobilitetslösningar: Ska föreningen satsa på en bilpool? Hyra ut laddningsplatser till externa hyresgäster? Registrera platsen på uppladdning.nu så blir den synlig på karttjänsterna. 
 • Sondera terrängen
  Gör en enkät. Involvera många i föreningen. Ta fram fördelarna i att värdet på lägenheterna stiger tack vare investeringen. Ta fram uppgifter om bidrag. Kom ihåg att du har nio månader på dig från beslut om bidrag till att installationen ska vara klar. 
 • Skrid till verket
  Börja med att inventera de tekniska förutsättningarna: Vem äger marken? Finns det tillräckligt med el eller måste man höja säkringen eller använda lastbalansering när elanvändningen i fastigheten är låg? 
 • Stoppa egna initiativ
  Det går inte att omvandla en motorvärmare till en laddpunkt. Laddningsstationer kräver mer el än en motorvärmare.

Myndigheter vill förenkla

Om du bor i en bostadsrättsförening, där alla beslut fattas i demokratisk ordning, eller om du parkerar på en plats som ägs av en samfällighetsförening, blir det genast en djungel av regler.

Det har även politikerna förstått. Den så kallade utfasningsutredningen, som lades fram i somras, visade brister hos flera myndigheter som uppmanades att förenkla och bli tydligare.

Energimyndigheten jobbar med regeringsuppdraget ”Ladda hemma – oavsett boendeform”, en rapport som kommer att redovisas i november. I den medverkar även Boverket och Lantmäteriet.

– Rapporten innehåller i första hand en kartläggning av vilka hinder som finns. Det finns en positiv vilja i samhället kring det här och vi får skruva lite på reglerna och anpassa lite, säger Anders Lewald, expert på Energimyndigheten.

Få koll på vem som bestämmer

En viktig faktor som tas upp är vilken rådighet man har över situationen. Där finns det stora brister. Bor du i bostadsrätt, hyresrätt eller samfällighet är det inte du som fattar beslutet utan du måste påverka någon annan. Det är grundfrågan som rapporten försöker utreda.

– Min bild är att fastighetsbolag allt oftare skapar strategier om det här och att färre får nej på önskemål om laddare. Det händer att folk ringer och säger att de vill ha laddmöjlighet, men att de inte får det. Det beror då oftast på att föreningen inte tycker att det är deras sak och att det kostar pengar, säger Anders Lewald.

Brf har ingen skyldighet att installera 

Vem som ska besluta om installation av laddutrustning är lite oklart. Enligt bostadsrättslagen ska stämman besluta om väsentlig förändring av föreningens hus och mark.

– Såvitt vi vet finns ingen rättspraxis om just installation av laddutrustning. Vi brukar för säkerhets skull rekommendera att beslutet tas av en stämma, säger David Sjöqvist, på riksorganisationen Bostadsrätterna.

Den som bor i radhus, som en del av en bostadsrättsförening, har inte rätt att montera en laddpunkt på fasaden utan styrelsens tillstånd, även om marken ingår i bostadsrätten är läget oklart. Eventuellt krävs styrelsens tillstånd och i praktiken behövs åtminstone styrelsens tillstånd för att dra el genom fasaden till stolpen.

Bostadsrättsföreningar och i vissa fall samfälligheter har ett självklart skäl för att installera laddboxar eftersom det ökar värdet på lägenheterna.

– Vi får ofta frågan från styrelser om de måste tillhandahålla laddpunkter och svaret är nej, det finns ingen skyldighet, men sedan ett halvår tillbaka kan man behöva förbereda för ledningsinfrastruktur om man bygger nytt eller renoverar, säger David Sjöqvist.

Om föreningen har garage och parkeringsplatser krävs inget stämmobeslut för att möjliggöra laddboxar. Det kan styrelsen själv besluta om. Om bostadsrättsföreningen behöver bygga parkeringsplatser på föreningens ytor blir det däremot en stämmofråga.

Samfällighetsföreningar missgynnade

En samfällighet ägs och tas om hand av flera fastigheter. Det kan vara en väg eller parkeringsplats som en gemensamhetsanläggning. Hur parkeringsplatsen får användas regleras av ett anläggningsbeslut från Lantmäteriet. Medlemmar i samfällighetsföreningar har sett sig missgynnade och efterfrågat enklare regler.

EU-direktiv inte helt utan hinder

Enligt EU-direktivet om byggnaders energiprestanda ska det vara enkelt att få uppföra laddningsmöjligheter, men direktivet är ett så kallat ramdirektiv där staterna själva bestämmer hur det ska införas. Även om viljan från myndigheterna finns, kvarstår alltså flera hinder.

Sedan våren 2020 har Boverket fått in laddning av elfordon som ett egenskapskrav i plan- och bygglagen. Det innebär bland annat att nybyggda bostadshus med fler än tio parkeringsplatser ska förberedas med ledningsinfrastruktur, något som kan bli omfattande med grävarbeten, asfaltering och rör till kablar. Vid lokalbyggnader ska det finnas en installerad laddningspunkt och 20 procent av parkeringsplatserna ska vara förberedda.

Unikt i svensk lagstiftning är att det ställs retroaktiva krav som ska vara uppfyllda före den 1 januari 2025. Det gäller uppvärmda byggnader som inte är bostadshus med fler än 20 parkeringsplatser – de ska förses med minst en laddningspunkt.

– Det är möjligt att inkludera elbilsanläggning i en gemensamhetsanläggning även om inte alla i föreningen har samma behov, säger Linda Sabel, Lantmäteriet.
– Det är möjligt att inkludera elbilsanläggning i en gemensamhetsanläggning även om inte alla i föreningen har samma behov, säger Linda Sabel, Lantmäteriet.

Gemensamhetsanläggning för laddningspunkter

Lantmäteriet har också sett över sina riktlinjer och kommit med något de kallar förtydliganden av vad som gäller enligt anläggningslagen och rättspraxis.

– En fråga har varit om man kan bilda en gemensamhetsanläggning för laddinfrastruktur och ja, det kan man. Det har tidigare varit föremål för olika tolkning. Laddningspunkter är ett fullt och godtagbart ändamål, säger Linda Sabel på Lantmäteriet.

I stora drag handlar det om att laddningsmöjligheter nu tolkas som en investering som är ”av stadigvarande betydelse”, och så viktig att Lantmäteriet kan besluta om den även om inte fastighetsägaren anser att den är nödvändig.

– Lantmäteriet kommer att pröva frågan oavsett om det är en förening eller enskilda fastighetsägare som ansöker om en omprövningsförrättning. Det är möjligt att inkludera elbilsanläggning i en gemensamhetsanläggning även om inte alla i föreningen har samma behov, säger Linda Sabel.

Carl-Erik Stjernvall, teknisk rådgivare på Riksförbundet M Sverige.
Carl-Erik Stjernvall, teknisk rådgivare på Riksförbundet M Sverige.

Omprövning kräver nyförrättning till okänt pris

Om en förening beslutar att uppföra laddningsmöjligheter vid en stämma och det inte finns laddstolpar inplanerade enligt anläggningsbeslutet måste anläggningen omprövas.

Ett hinder för samfälligheter har varit att det är svårt att få information om hur mycket en omprövning skulle kosta. Carl Erik Stjernvall, teknisk expert på Riksförbundet M Sverige, har varit involverad i de samtal som förts som remissinstans.

– Det är inte rimligt att kräva att en samfällighetsförening ska kunna ta beslut om uppförande av laddplatser när Lantmäteriet inte kan uppge vad deras nyförrättning kostar, säger Carl-Erik Stjernvall.

–Vi ställer som krav att den sökande organisationen ansvarar för kostnaden annars får de inte bidraget, säger Pontus Johansson, Naturvårdsverket.
–Vi ställer som krav att den sökande organisationen ansvarar för kostnaden annars får de inte bidraget, säger Pontus Johansson, Naturvårdsverket.

Statligt bidrag: Ladda bilen

I Utfasningsutredningen riktas också kritik mot att Lantmäteriets förrättningskostnader är för höga. På en direkt fråga till Lantmäteriet om kostnaden kan komma att sänkas, svarar myndigheten att effektiviteten i handläggningen förväntas öka, vilket kan bidra till sänkta förrättningskostnader, men att kostnaden beror på hur lång tid ärendet tar.

För flerbostadshus gäller att utnyttja möjligheten att investera med hjälp av statliga bidraget Ladda bilen hos Naturvårdsverket.

– Ansökningsprocessen är enkel, men vi ställer som krav att den sökande organisationen ansvarar för kostnaden, annars får de inte bidraget. Om man söker för en samfällighetsförening ligger det ett ansvar att kontrollera att laddpunkter ingår i anläggningsbeslutet, säger Pontus Johansson på Naturvårdsverket.

Vid halvårsskiftet hade Naturvårdsverket redan betalat ut lika många bidrag som under hela 2020.

När det gäller sätt för föreningen att reglera kostnaden finns det flera alternativ. Vanligast verkar vara att bostadsrättsföreningen står för kostnaderna och tar ut en högre avgift för platser med laddpunkt. Eller så låter de externa företag installera laddpunkter och fakturera kunderna.

Bidraget Ladda bilen

Bostadsrättsföreningar, samfälligheter och flerbostadshus kan söka bidrag för investering av laddinfrastruktur.

Bidraget är 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 15 000 kronor per laddpunkt. Från ansökan till att installationen är klar får det gå max nio månader, men det går att ansöka igen.

 

År

Mottagare

Ladd-
punkter

Utdelat stöd
Belopp kr
2019      
  Brf 58 570 000
  Samfällighet 19 200 000
  Övriga - -
       
2020 Brf 5 518 60 240 000
  Samfällighet 1 007 11 240 000
  Övriga 4 678 51 650 000
       
2021* Brf 6 580 72 490 000
  Samfällighet 1 003 11 780 000
  Övriga 6 421  71 200 000

 

    

* 2021 (t.o.m. 30/8)

Under övriga ingår andra typer av organisationer, som kommuner och företag.
Källa: Naturvårdsverket

 • Tyskland: Kommunalt bidrag på upp till 2 500 euro för privata laddare.
 • Frankrike: Kommunalt bidrag på 2 160 euro per laddare, 50 procent av investeringen.
 • Italien: Skattereduktion med upp till 50 %, max 3 000 euro
 • Spanien: 30–40 % bidrag upp till 100 000 euro för publik och icke-publik laddare.
 • Resten av EU: De flesta länder erbjuder någon form av bidrag för laddningsstationer/ laddstolpar.
 • Storbritannien: 75 % bidrag upp till 350 pund på hemladdare.

Källa: Ultima Media

Brist på elkraft stoppar utbyggnad

Ett problem som kan uppstå är om det inte finns tillräckligt med elkraft. Sveriges största bostadsrättsförening Brf Masthugget i Göteborg har 32 egna laddstolpar i ett av föreningens nio garage och kö till laddplatserna. Ytterligare fyra garage projekteras för laddstolpar.

– Vi utreder just nu hur vi ska få in mer energi så att vi kan utöka antalet laddpunkter ytterligare. Utöver att tillföra fler ställverk krävs att energibolaget kan tillföra mer kraft för att det ska vara möjligt, säger Daniel Lindgren, projektansvarig på Brf Masthugget.

Behov av laddstolpar beror på var i landet

Vid en rundringning till bostadsrättsföreningar framgår tydligt geografiska skillnader i behovet av laddinfrastruktur.

Brf Boken, Lindesberg

Nils Jonsén-Skanebo, ordförande för Brf Boken i Lindesberg, kör själv elbil och säger att intresset för laddstolpar har ökat. De valde att göra platserna publika för att snabbare hämta hem investeringen.

– Just nu har vi inte så många elbilar i föreningen, men intresset har vuxit så vi behöver snart se över om vi ska bygga ut anläggningen eller skapa ett system så att fler kan använda laddplatserna, säger Nils Jonsén-Skanebo.

HSB Södra Norrland

HSB Södra Norrland har fyra laddplatser och har minst sagt svårt att få investeringen att gå runt.

– Vi brukar skoja om att payoffen på laddstationen är flera tusen år. Vi investerade en halv miljon kronor för fyra laddstolpar. I dag har vi faktiskt en bil som parkerat där, men det är ovanligt. Hela processen var väldigt krånglig och till slut struntade vi att söka statligt bidrag. Det kommer med andra ord dröja innan vi investerar i fler, säger förvaltare Henrik Bufvers på HSB Södra Norrland.

HSB Landskrona

Sven Andersson, projektledare på HSB Landskrona:

– Principiellt tycker jag att det är galet att man lägger på fastighetsägaren att bygga den här typen av infrastruktur, det är väl snarare ett ansvar som kommuner eller elnätsföretag borde ta. Från en samhällsekonomisk synpunkt är det idealiskt om det är samma part som äger infrastrukturen och debiterar elen som gör investeringarna, säger Sven Andersson.