Antalet rondeller, eller cirkulationsplatser som de formellt heter, ökar stadigt och det finns en god anledning till det. De ökar trafiksäkerheten. Dels undviks farliga flervägskorsningar, dels tvingas bilisterna att sänka farten.

Få ämnen engagerar lika mycket som rondellfrågan. Men hur kör man i rondeller då?

Transportstyrelsens material ger vissa upplysningar.

rondell lämna företräde

Lämna företräde

Du ska köra motsols i cirkulationen runt rondellen.
Du har väjningsplikt mot fordon som redan är i cirkulationen.
rondell blinka

Så ska du blinka

Det finns inget krav på att ge tecken vid infart eftersom det endast finns ett val av körriktning. När du byter körfält eller annars flyttar dig i sidled ska du ge tecken. När du kör ut ur cirkulationen ska du ge tecken till höger.

rondell välj körfält

Välj körfält

Välj det körfält som är lämpligast för den fortsatta resan. Om det finns vägmärken eller vägmarkeringar följer du de anvisningarna. Detta är exempel på hur du kan välja körfält. Du får välja annorlunda om det passar situationen bättre.

rondell byta körfält

Byta körfält

Du får byta körfält endast om det kan ske utan fara eller onödigt hinder för övriga trafikanter. Ser du att en förare är på väg att byta körfält ska du anpassa hastigheten för att underlätta körfältsbytet.

rondell lämna

Lämna rondellen

Anpassa körningen så att du helst kör ut ur cirkulationen från höger körfält. Om du kör ut ur cirkulationen från vänster körfält måste du vara extra uppmärksam på fordonen i höger körfält eftersom du inte vet om de ska fortsätta att köra i cirkulationen. Tänk också på att du gör ett körfältsbyte.

Fakta och illustrationer: Transportstyrelsen

Film: Att köra i cirkulationsplats på Transportstyrelsens webbplats