För att kunna erbjuda produkter och tjänster och i övrigt bedriva vår verksamhet behöver vi, Riksförbundet M Sverige och M Sverige Försäkring AB, behandla dina personuppgifter och detta gör vi i enlighet med gällande lagstiftning samt med största möjliga hänsyn till din personliga integritet. Denna integritetspolicy innehåller information om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter, hur du kan kontakta oss i personuppgiftsfrågor och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Integritetspolicyn uppdaterades senast 2020-12-03

Integritetspolicyn gäller för:

Kompletterande information finns i vår information om användning av cookies.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

För att kunna tillhandahålla dig våra produkter och tjänster behandlar vi dina personuppgifter. Med behandling menas alla åtgärder som kan vidtas beträffande personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller inte. Nedan följer exempel på hur vi samlar in dina personuppgifter, för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter och med stöd av vilken rättslig grund vi gör detta. Vi uppger också hur länge vi sparar dina personuppgifter i våra system.

Kunder och medlemmar

Denna del av policyn gäller för dig som är kund eller medlem i Riksförbundet M Sverige. Som kund handlar du i vår butik eller beställer en av våra tjänster som exempelvis ett internationellt körkort. Som medlem har du ingått ett medlemsavtal med Riksförbundet M Sverige.

Tillhandahållande av produkter, tjänster och medlemskap

Vi behandlar dina kontakt- och betaluppgifter samt andra relevanta personuppgifter du lämnar till oss i samband med att du köper våra tjänster, produkter eller när du är eller vill bli medlem hos oss. Vi behandlar personuppgifterna för att kunna ingå, administrera och fullgöra avtalet med dig, men även för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser som följer av exempelvis bokföringslagen. I digitala flöden när du bland annat beställer internationella körkort hämtar vi dina personuppgifter från externa system (SPAR och Transportstyrelsen) för att säkerställa att vi har korrekta uppgifter i ansökan. De rättsliga grunderna för behandlingen av dina personuppgifter är fullgörande av avtal och rättsliga förpliktelser. Personuppgifterna som används för detta ändamål sparas så länge du är kund eller medlem hos oss och därefter som längst 1 år efter det att avtalsförhållandet eller medlemskapet har upphört. Om du har köpt tjänsten internationellt körkort sparas dina uppgifter under giltighetstiden samt ytterligare 6 månader.

Vi kommunicerar med dig i medlemsfrågor via telefon, brev, e-post och SMS. Den rättsliga grunden för denna behandling är fullgörande av avtal.

Delning med samarbetspartners, lokalklubbar och M Sverige Försäkring

Riksförbundet M Sverige delar inte dina uppgifter med tredje part om du inte har samtyckt till detta. Vi delar dock dina kontaktuppgifter med våra samarbetspartners eller andra tredje parter om detta är nödvändigt för fullgörande av tjänsten du har beställt eller om det behövs för att tillhandahålla dig de förmåner som ingår i ditt medlemskap. Den rättsliga grunden för denna delning är fullgörande av avtal. Delningen pågår så länge du är kund eller medlem hos oss.

Som medlem är du också knuten till en lokalklubb som arrangerar lokala evenemang och träffar. Vi delar dina kontaktuppgifter med dessa klubbar för att de ska kunna organisera och administrera den lokala klubbverksamheten samt evenemang. Den rättsliga grunden för denna delning är fullgörande av avtal. Delningen pågår så länge du är medlem hos oss.

Som medlem i Riksförbundet M Sverige kan du teckna fördelaktiga försäkringar via M Sverige Försäkring. Med ditt samtycke delar Riksförbundet M Sverige dina kontaktuppgifter med M Sverige Försäkring i syfte att kontakta dig och informera dig om relevanta försäkringsprodukter. Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt samtycke. Behandlingen pågår tills du återkallar ditt samtycke eller tills medlemskapet upphör.

Uppdatering av dina uppgifter

Det kan förekomma att vi uppdaterar dina kontaktuppgifter mot olika privata och offentliga register som exempelvis SPAR i syfte att säkerställa att uppgifterna är aktuella. Den rättsliga grunden för behandlingen är rättslig förpliktelse eftersom vi är skyldiga enligt lag att tillse att dina personuppgifter är aktuella och korrekta.

Kommunikation

När du kontaktar vår kund- eller medlemstjänst kommer vi att behandla de uppgifter som du lämnar till oss och som är relevanta för ditt ärende. Vi kan också begära att du verifierar din identitet genom Mobilt BankID. Behandlingen sker i syfte att fullgöra våra skyldigheter enligt avtalet, svara på frågor, ge annan service och säkra kvalitén av vår kund- och medlemstjänst. Om du ringer till oss kommer ditt samtal spelas in i utbildningssyfte. De rättsliga grunderna för behandlingen är att fullgöra avtalet och våra berättigade intressen av att kunna tillhandahålla dig den informationen du efterfrågar, samt förbättra och utveckla vår kund- och medlemstjänst. Personuppgifterna som används för dessa ändamål sparas så länge du är kund eller medlem hos oss och därefter som längst 1 år efter det att avtalsförhållandet eller medlemskapet har upphört.

Utveckling av produkter och tjänster

Dina personuppgifter kan komma att behandlas för medlems- och kundanalyser, marknadsanalyser, affärs- och metodutveckling, statistik samt informations- och marknadsföringsändamål. De rättsliga grunderna för behandlingen är vårt berättigade intresse av att utveckla våra produkter och tjänster, att kunna erbjuda kvalitativa och prisvärda tjänster och produkter samt ge god service. Personuppgifterna som används för dessa ändamål sparas så länge du är kund eller medlem hos oss och därefter som längst 1 år efter det att avtalsförhållandet eller medlemskapet har upphört.

Direktmarknadsföring

Vi använder dina kontaktuppgifter och resultat från våra analyser (se Utveckling av produkter och tjänster ovan) för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig. Du kan få marknadsföring via exempelvis telefon, e-post, brev och SMS. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik för analysbehov. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att marknadsföra våra produkter och tjänster. Du kan alltid avbeställa sådan marknadsföring genom att följa anvisningarna i det e-postmeddelande eller brev som vi har skickat till dig, eller genom att be den person som ringt dig att spärra ditt nummer för framtida samtal. Personuppgifterna som används för detta ändamål sparas så länge du är kund eller medlem hos oss och därefter som längst 1 år efter det att avtalsförhållandet eller medlemskapet har upphört.

Undersökningar

Vi använder dina kontaktuppgifter och svar på enkätfrågor för att genomföra och utvärdera undersökningar. Detta gör vi för att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster samt vår verksamhet, vilket ligger i vårt berättigade intresse. Svaren på enkätfrågorna avidentifieras efter genomförd undersökning. I anslutning till avidentifieringen raderas samtliga enkätsvar. Det avidentifierade resultatet innehåller inga personuppgifter.

Evenemang

Vi använder dina kontaktuppgifter och eventuella matpreferenser för att organisera och administrera olika evenemang. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att organisera och administrera evenemang. Personuppgifter som behandlas för detta ändamål raderas direkt efter avslutat evenemang.

Potentiella kunder och medlemmar

I syfte att kontakta dig via telefon, e-post eller brev för marknadsföringsändamål samlar vi in dina kontaktuppgifter från ett offentligt eller privat register, exempelvis SPAR. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik för analysbehov. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att marknadsföra våra produkter och tjänster. Du kan alltid avbeställa sådan marknadsföring genom att följa anvisningarna i det e-postmeddelande eller brev som vi har skickat till dig, eller genom att be den person som ringt dig att spärra ditt nummer för framtida samtal. Personuppgifterna som används för detta ändamål raderas 3 månader efter insamlingen.

För att ge potentiella kunder och medlemmar en insikt i vårt utbud av tester, artiklar och erbjudanden kan vi publicera material på vår hemsida. För att få åtkomst till detta ber vi om de intresserades kontaktuppgifter. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att marknadsföra våra produkter och tjänster.  Du kan alltid avbeställa sådan marknadsföring genom att följa anvisningarna i det e-postmeddelande eller brev som vi har skickat till dig, eller genom att be den person som ringt dig att spärra ditt nummer för framtida samtal.

M Sverige använder olika kanaler för att värva nya medlemmar. Oavsett vilken kanal som används, har M Sverige fått en bekräftelse från värvaren om att individen som ska värvas har gett sitt godkännande både till värvningen och till M Sveriges behandling av dennes personuppgifter. Om individen därefter inte längre vill bli värvad, kommer M Sverige att makulera dennes personuppgifter inom 3 månader efter värvningstillfället.

Försäkringskunder

Denna del av policyn gäller endast dig som är försäkringskund hos M Sverige Försäkring.

Tillhandahållande av försäkringsavtal

Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss och som är relevanta när du köper eller vill köpa en försäkring av oss. Detta gör vi för att kunna tillhandahålla dig försäkringen och för att uppfylla lagkrav på dokumentation av försäkringsrådgivning. De rättsliga grunderna för denna behandling är ingående och fullgörande av försäkringsavtalet samt fullgörande av rättsliga förpliktelser. Personuppgifterna som behandlas för dessa ändamål sparas så länge du är försäkringskund hos oss och därefter som längst 2 år efter det att avtalsförhållandet har upphört.

Rapportering till Gjensidige

Som försäkringsförmedlare förmedlar vi försäkringar från försäkringsbolaget Gjensidige (också kallad försäkringsgivare). Vi bistår även Gjensidige vid förvaltning och fullgörande av dessa försäkringsavtal. Detta innebär att vi lämnar vidare dina kontaktuppgifter till Gjensidige i syfte att försäkringsbolaget ska kunna tillhandahålla dig en försäkring enligt försäkringsavtalet. Personuppgifterna lämnas till Gjensidige så länge du är försäkringskund hos oss.

M Sverige Försäkring är inte personuppgiftsansvarig för Gjensidiges behandling av dina personuppgifter. Det är istället Gensidige som är självständigt personuppgiftsansvarig för bolagets behandling av dina personuppgifter. Du kan läsa mer om personuppgiftsansvaret under rubriken Vem är personuppgiftsansvarig.

Kommunikation och inspelning av samtal

När du kontaktar vår kundtjänst kommer vi att behandla de personuppgifter som du lämnar till oss och som är relevanta för ditt kundtjänstärende. Behandlingen sker i syfte att fullgöra våra skyldigheter enligt avtalet, dokumentera vilka råd vi har lämnat till dig, svara på frågor och ge annan service, samt säkra kvaliteten av vår kundtjänst. De rättsliga grunderna för behandlingen är att fullgöra avtalet, fullgöra våra rättsliga förpliktelser att dokumentera försäkringsrådgivning, samt våra berättigade intressen av att kunna tillhandahålla dig den informationen du efterfrågar och förbättra och utveckla vår kundtjänst. Personuppgifterna som används för dessa ändamål sparas så länge du är kund hos oss och därefter som längst 1 år efter det att avtalsförhållandet har upphört.

När du kontaktar vår kundtjänst via telefon kan vi även komma att spela in telefonsamtalet med dig i kvalitets- och utbildningssyfte. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse att utbilda vår personal och på så sätt förbättra vår kundservice. Inspelningarna raderas efter 6 månader.

Skadereglering

M Sverige Försäkring har anlitats av Gjensidige för att administrera inhämtning av de personuppgifter som är nödvändiga för reglering av en inträffad skada. M Sverige Försäkring ansvar inte för denna behandling av personuppgifter. Det är istället Gjensidige som är självständigt personuppgiftsansvarig. Du kan läsa mer om personuppgiftsansvaret under rubriken Vem är personuppgiftsansvarig.

Jobbsökande

Du kan lämna dina personuppgifter till oss för att ansöka om lediga anställningar, ansöka om praktikplats eller i samband med att du visar intresse för ett konsultuppdrag för oss. Om du är konsult förekommer det att vi samlar in dina personuppgifter från din arbetsgivare eller från ett bemanningsföretag. Om du söker praktik kan dina personuppgifter ha samlats in från olika utbildningsarrangörer. Vi behandlar personuppgifterna i syfte att utvärdera om vi kan erbjuda dig en anställning, ett uppdrag eller en praktikplats hos oss och eventuellt administrera din anställning, ditt uppdrag eller din praktikplats. När det gäller jobbsökande är den rättsliga grunden för denna behandling att ingå ett anställningsavtal. Avseende konsulter är personuppgiftsbehandlingen nödvändig för det berättigade intresset att kunna ingå och administrera uppdragsavtalet med konsultföretaget och rörande praktikanter vårt berättigade intresse av att administrera praktikplatser.

Om du har sökt ett jobb hos oss sparas dina personuppgifter om du blir anställd, och därefter så länge som du har en anställning hos oss. Undantag gäller för sådana personuppgifter som måste sparas enligt lag, exempelvis lagen om försäkringsförmedling. Om du inte blir anställd raderas dina personuppgifter som huvudregel direkt efter att rekryteringen är avslutad. Spontanansökningar, praktikansökningar och ansökningar innehållande personuppgifter om dig som konsult raderas vid inaktualitet.

Anhöriga

Anhöriglista

Vi kan komma att behandla kontaktuppgifter till dig som anhörig till någon som är medarbetare hos oss. Detta gör vi för att vi ska kunna veta vem vi ska kontakta vid händelse av sjukdom eller olycka på arbetsplatsen. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att kontakta våra medarbetares anhöriga i sådana situationer.

Leverantörer och affärspartners

Tillhandahållande av avtal

Vi behandlar kontaktuppgifter om dig som är kontaktperson eller anställd hos en av våra leverantörer eller affärspartners. Vi gör detta i syfte att ingå, administrera och fullgöra avtalet eller överenskommelsen med leverantören eller affärspartnern. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse att fullgöra avtalet eller överenskommelsen med leverantören eller affärspartnern. Beträffande dig som enskild firma är den rättsliga grunden för behandlingen att fullgöra avtalet eller överenskommelsen med dig. Personuppgifterna som används för detta ändamål sparas så länge du är kontaktperson hos leverantören eller affärspartnern och därefter som längst 1 år efter det att avtalsförhållandet har upphört.

Vi kan även komma att behandla dina kontaktuppgifter i syfte att utvärdera affärsrelationen med leverantören eller affärspartnern. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse att utveckla affärsrelationen med leverantören eller affärspartnern. Personuppgifter om dig som är kontaktperson eller anställd hos våra potentiella leverantörer, kan även komma att behandlas i syfte att samla in och utvärdera anbud i inköpsprocesser. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse att fullgöra avtalet med leverantören eller affärspartnern. Personuppgifterna som används för detta ändamål sparas så länge du är leverantör eller affärspartner hos oss och därefter som längst 1 år efter det att avtalsförhållandet har upphört.

Webbplatsbesökare

Insamling av webbstatistik och webbloggar

När du besöker vår webbplats samlar vi in webbstatistik som innehåller nätidentifierare, som exempelvis ip-nummer och kakor, samt tidsstämplar. Detta gör vi i syfte att sammanställa statistik över hur många användare som besöker vår webbplats. Den rättsliga grunden för denna behandling är det samtycke som du lämnar vid ditt besök på vår webbplats. Vi avidentifierar loggarna direkt och inga personuppgifter sparas.

För att tillgodose säkerheten på vår webbplats samlar vi in webbloggar som innehåller nätidentifierare och tidsstämplar. Webbloggarna kan också användas för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning, för att förhindra missbruk av våra tjänster samt för att upptäcka och förhindra spridning av virus, spam och trojaner. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att upprätthålla säkerheten av vår webbplats. Webbloggarna raderas som efter 30 dagar.

Kakor och liknade teknologier

Utöver detta använder vår webbsida även kakor för att behandla dina personuppgifter på det sätt som beskrivs i vår information om användning av cookies.

Hur länge sparar ni mina personuppgifter?

Som huvudregel sparar vi dina personuppgifter enligt de raderingstider som anges under rubriken Hur behandlar vi dina personuppgifter? Personuppgifterna kan dock sparas längre om detta krävs enligt lag som exempelvis bokföringslagen. I sådana fall raderar vi personuppgifterna efter de lagstadgade lagringsfristerna har passerat.

Vem delar ni mina personuppgifter med?

För att kunna tillhandahålla dig våra produkter och tjänster anlitar vi olika leverantörer. Dessa leverantörer behandlar dina personuppgifter för vår räkning och i enlighet med våra instruktioner. Leverantörerna får dock inte använda personuppgifter om dig för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänsten eller på de villkor som vi anger.

Vi delar även dina personuppgifter med företag eller andra organisationer som är självständigt personuppgiftsansvariga om det följer av lag eller författning eller om vi har ett berättigat intresse av att lämna ut personuppgifterna, exempelvis till ett försäkringsbolag, en samarbetspartner, en leverantör eller till olika myndigheter.

Med ditt samtycke kan vi även komma att dela dina kontaktuppgifter med våra samarbetspartners så att de kan marknadsföra sina produkter och tjänster till dig. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke för denna marknadsföring.

Var behandlar ni mina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Personuppgifterna kan dock i vissa fall komma att överföras till och behandlas av leverantör eller underleverantör i tredje land. För att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert sker överföring endast till länder som enligt beslut från EU-kommissionen anses ha adekvat skyddsnivå. Alternativt grundar sig överföring alltid på standardavtalsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som har vidtagits eller information om var dessa har gjorts tillgängliga är du välkommen att kontakta oss.

Vilka rättigheter har jag?

Som medlem, kund, potentiell kund eller besökare på vår webbplats har du ett antal rättigheter. Nedan beskriver vi vilka val och möjligheter du har, och hur du kan utöva dessa rättigheter i samband med vår behandling av dina personuppgifter. Du kan hitta mer information om dina rättigheter på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats. (fd Datainspektionen)

Rätt till tillgång

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och kan på begäran kostnadsfritt få en kopia på dessa personuppgifter.

Rätt till rättelse

Du har rätt att korrigera felaktiga eller icke-kompletta personuppgifter om dig själv. När dina personuppgifter har rättats, kommer vi att underrätta alla som vi har lämnat ut personuppgifterna till om att rättelse har ägt rum.

Rätt att bli raderad

Du har rätt att begära radering av vissa av dina personuppgifter.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vi begränsar vissa behandlingar av dina personuppgifter.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära att vi ska överföra personuppgifter om dig till någon annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Sådan begäran kan vi dock endast tillgodose om behandlingen sker antingen med samtycke eller fullgörande av ett avtal som rättslig grund och om den sker automatiskt.

Rätt till invändning

Om vi utför behandling med så kallad intresseavvägning som rättslig grund, har du rätt att invända mot behandlingen. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

Rätt att återkalla samtycke

Om dina personuppgifter behandlas med stöd av ett samtycke har du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på uppgifterna nedan.

Rätt att lämna klagomål

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Rätt till skadestånd

Om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande regelverk kan du ha rätt till skadestånd. Du kan då begära skadestånd från oss eller väcka skadeståndstalan i domstol. En sådan begäran ska göras skriftligen till oss.

Hur använder jag mina rättigheter?

Om du har några frågor eller vill komma i kontakt med oss avseende dina rättigheter du välkommen att kontakta oss på nedanstående adress. Om du vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ska du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Riksförbundet M Sverige, org. nr 802002-3498, med adress Box 49129, 100 21 Stockholm är tillsammans med M Sverige Försäkring AB, org. nr 556555-1974, med adress Box 49163, 100 29 Stockholm personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter. Båda bolagen bestämmer om ändamål och medel för viss behandling av dina personuppgifter.

M Sverige Försäkring ansvarar för behandling av personuppgifter om dig som försäkringskund. M Sverige Försäkring ansvarar dock inte för försäkringsgivaren Gjensidige Försäkrings behandling av dina personuppgifter vid reglering av en skada som har inträffat. Det är istället Gjensidige Försäkring som är självständigt personuppgiftsansvarig för denna behandling av dina personuppgifter. Nedan finns länk till Gjensidige Försäkrings information om behandling av personuppgifter samt kontaktuppgifter till deras dataskyddsombud.

Gjensidige Försäkring

Dataskyddsombudet

Box 3031
103 61 Stockholm

E-post: dataskyddsombudet@gjensidige.se

Gjensidige Försäkrings integritetspolicy.

Ändringar i denna integritetspolicy

Om integritetspolicyn kan komma att uppdateras och vi meddelar i så fall detta på vår webbplats. Där sparar vi även tidigare versioner i ett arkiv som du du hittar på samma länk.

Hur kontaktar du oss?

Vi har ett dataskyddsombud som ansvarar för dataskyddsfrågor. Om du har några frågor kring denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller hur kan utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud.

Dataskyddsombud

E-post: dataskyddsombud@msverige.se
Telefon: 020-21 11 11

 

Tidigare versioner:

M Sverige, GDPR: publicerad 20201027

M Sverige, GDPR: publicerad 20200506

M Sverige, GDPR: publicerad 20200131

M Sverige, GDPR: publicerad 20191115

M Sverige, GDPR: publicerad 20190821

M Sverige, GDPR: publicerad 20190513

Motormännen, GDPR: publicerad 20180628

Motormännen, GDPR: publicerad 20180522

Motormännen, GDPR: publicerad 20180503