Motorredskap

Motorredskap klass II

Motordrivet fordon som huvudsakligen är byggt som ett arbetsredskap eller för kortare förflyttningar av gods. Konstruerat för en hastighet av högst 30 km/h. Måste vara utrustad men en särskilt skylt för långsamtgående fordon (LGF-skylt). 

Motorredskap klass I

Motordrivet fordon som är konstruerat för en högsta hastighet överstigande 30 km/h. Motorredskapet får dock framföras i högst 50 km/h. 

Moped

Moped klass I

Motorfordon med en hastighet på högst 45 km/h. Mopeden kan ha mellan två och fyra hjul och en slagvolym av högst 50 cc. 

Moped klass II

Motorfordon med en hastighet av högst 25 km/h. Mopeden kan ha mellan två och fyra hjul och en motoreffekt på högst 1 kW.  

Traktor

Traktor a

Motordrivet fordon med en hastighet av högst 40 km/h. Är ett motordrivet fordon med minst två hjulaxlar som inrättats för att dra andra fordon eller arbetsredskap och ska vara utrustad med kopplingsanordning. Ska vara utrustad med en särskild skylt för långsamtgående fordon (LGF-skylt).

Traktor b

Motordrivet fordon med en hastighet som överstiger 40 km/h. Fordonet ska vara utrustat med minst två hjulaxlar som inrättats för att dra andra fordon eller arbetsredskap och ska vara utrustad med kopplingsanordning. 

Motorcykel

Motorfordon på två hjul eller tre symmetriskt placerade hjul vars nettoeffekt, konstruktiva hastighet eller motorstorlek överstiger villkoren för moped. Det kan även vara ett motorfordon på fyra hjul och med en massa (utan last) som är högst 400 kg eller 550 kg om fordonet är inrättat för godsbefordran, och vars maximala motoreffekt inte överstiger 15 kW, dock inte moped. Vid beräkningen av en motorcykels massa ska i fråga om ett eldrivet fordon batterierna inte räknas in.

Bil

Motorfordon som är försett med tre eller flera hjul eller medar eller med band som inte är att anse som en motorcykel eller en moped. Bilar delas in i personbilar, lastbilar och bussar. 

Personbil klass I

Bil som är försedd med högst åtta sittplatser utöver förarplatsen och är inrättad huvudsakligen för personbefordran

Personbil klass II

Bil som är permanent försedd med ett karosseri som är inrättat som bostadsutrymme och utrustat med åtminstone a) fast monterade sittplatser, b) fast monterade sovplatser som kan utgöras av sittplatser som kan omvandlas till sovplatser, c) fast monterad utrustning för matlagning och lagring och d) bord.

Lastbil

Bil som är inrättad huvudsakligen för godsbefordran eller är en annan bil som inte är att anse som personbil eller buss.
Lastbilar delas in i lätta och tunga lastbilar.

Lätt lastbil

Lastbil med en totalvikt om högst 3,5 ton.

Tung lastbil

Lastbil med en totalvikt som överstiger 3,5 ton. 

Buss

Bil som är inrättad huvudsakligen för personbefordran och är försedd med fler än åtta sittplatser utöver förarplatsen. 

Släpfordon

Fordon som är inrättat för koppling till ett annat motordrivet fordon än en moped klass II, och är avsett för person- eller godsbefordran eller för att bära en anordning för att driva dessa fordon. Släpfordon delas in i släpvagnar, släpslädar, och terrängsläp samt i lätta- och tunga släpfordon.

Körkortsklass och behörighet

AM 

1 Moped klass I 

2 Behörigheten ger även rätt att köra:
- Moped klass II
- Traktor a
- Motorredskap klass II.

A1 

1. Tvåhjulig motorcykel:
a) som drivs av förbränningsmotor med en slagvolym om högst 125 cc och en nettoeffekt av högst 11 kW och ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,1 kW/kg, eller 
b) med annan motor än förbränningsmotor som har en nettoeffekt av högst 11 kW och ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,1  kW/kg. 

2. Trehjulig motorcykel med en nettoeffekt av högst 15 kW

3. Behörigheten ger även rätt att köra:
• Moped klass I och klass II
• Traktor a
• Motorredskap klass II
• Terränghjuling och snöskoter (om körkortet är utfärdat före den 1 januari 2000).

A2 

1 Tvåhjulig mellanstor motorcykel som har en nettoeffekt av högst 35 kW och ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,2 kW/kg och som, om fordonets originalutförande har ändrats, har sitt ursprung i ett fordon med högst den dubbla effekten. 

2 Trehjulig motorcykel  med en nettoeffekt av högst 15 kW.

3. Behörighet A2 ger även rätt att köra:
• Moped klass I och klass II
• Traktor a
• Motorredskap klass II.

A

1. Två- och trehjulig motorcykel oavsett slagvolym, effekt och förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt.

2. Behörigheten ger även rätt att köra: 
• Moped klass I och klass II
• Traktor a
• Motorredskap klass II
• Terränghjuling och snöskoter (om körkortet är utfärdat före den 1 januari 2000).

1 Personbil eller lätt lastbil med en totalvikt av högst 3,5 ton, samt  ett släpfordon som är kopplat till en sådan bil om: 
- släpfordonets totalvikt inte överstiger 750 kg, eller
- släpfordonets totalvikt överstiger 750 kg, såvida bilens och släpfordonets sammanlagda totalvikt inte överstiger 3,5 ton.

2 Terrängvagn

3 Motorredskap klass I 

4 Trehjulig motorcykel

5 Fyrhjulig motorcykel

6 Behörigheten ger även rätt att köra:
- Moped klass I och klass II
- Traktor a och b
- Motorredskap klass II
- Terränghjuling och snöskoter (om körkortet är utfärdat före den 1 januari 2000).

Utökad B (villkor 96) 

Fordonskombinationer där bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt överstiger  3,5 ton men inte 4,25 ton.

BE 

Bil som omfattas av behörighet B och ett eller flera släpfordon kopplade till sådan bil, om släpfordonets sammanlagda totalvikt inte överstiger 3,5 ton. 

C1 

Tung lastbil med en totalvikt av högst 7,5 ton och personbil med en totalvikt över 3,5 ton men inte över 7,5 ton. Till ett sådant fordon får kopplas en släpvagn med en totalvikt av högst 750 kg

C1E 

Bil som omfattas av behörighet C1 eller B och ett eller flera släpfordon som är kopplade till sådan bil, om bilens och släpfordonens sammanlagda totalvikt inte överstiger 12 ton.

Tung lastbil och personbil med en totalvikt över 3,5 ton. Till ett sådant fordon får kopplas endast en släpvagn med en totalvikt av högst 750 kg. 

CE 

Bil som omfattas av behörighet C  och ett eller flera släpfordon, oavsett vikt, kopplade till sådan bil.

D1 

Buss som är försedd med högst 16 sittplatser utöver förarplatsen och vars längd inte överskrider  8 meter. Till ett sådant fordon får kopplas  ett  släpfordon med en totalvikt av högst 750 kg. 

D1E 

Buss som omfattas av behörighet D1 samt  ett eller flera släpfordon, oavsett vikt, kopplade till sådan buss.

Buss oavsett antal sittplatser och längd.  Till ett sådant fordon får kopplas en släpvagn med en totalvikt av högst 750 kg. 

DE 

Buss som omfattas av behörighet D och ett eller flera släpfordon, oavsett vikt, kopplade till sådan buss.