Att ha körkort innebär stora friheter, men också skyldigheter. Det innebär också att körkortet kan bli återkallat för kortare eller längre tid, och i värsta fall måste det tas om.

Att ha körkort innebär stor frihet, och många möjligheter. Du kan ta dig till platser dit allmänna kommunikationer inte når, och transportera allt från gammelmorfar till det du inhandlat på det stora varuhuset. På många arbetsplatser är körkort även ett krav, och kan öka din konkurrenskraft på arbetsmarknaden.

Att som svensk körkortsinnehavare köra bil utomlands är för det mesta möjligt utan problem, men var inför resan noggrann med att kontrollera om du behöver ett internationellt körkort.

Förlust av körkort

Bilkörning är något som kräver mycket av en bilist, då det förutsätter ett samspel mellan flera olika aktörer. På grund av de risker som trafiken medför är det bara den som uppfyller samhällets krav på körkortsinnehavare som får ta körkort eller behålla förvärvat körkort.

Förlorat körkort vid förseelse kan även leda till böter

Vid en del sjukdomstillstånd kan innehavaren få vänta en tid innan han eller hon överhuvudtaget får ta körkort, och i andra fall måste det utredas om förmågan att köra bil kvarstår. Om en person förlorar körkortet på grund av en förseelse riskerar denne även att bötfällas.

Hur sker en återkallelse av körkort?

Körkort återkallas oftast i samband med en trafikhändelse, vanligtvis sedan polis bevittnat den. Om polisen i detta läge anser det troligt att Transportstyrelsen kommer att återkalla körkortet vid en senare prövning kommer körkortet omhändertas på plats.

Spärrtiden beror på vilken förseelse som har begåtts

Det är Transportstyrelsen som fattar beslut om körkortet ska återkallas eller inte, och ägaren till körkortet får alltid möjlighet att yttra sig över saken. Om Transportstyrelsen väljer att återkalla körkortet beslutas oftast en spärrtid på mellan 1 till 36 månader. Tiden börjar löpa från det att körkortet omhändertas av polisen. Spärrtiden beror på vilken förseelse som har begåtts, trafikantens behov av sitt körkort, liksom på tidigare förseelser.

Har körkortet återkallats på grund av att föraren varit rattfull har han eller hon möjlighet att ansöka om körkort med villkor om alkolås.

Borttappat eller stulet körkort

Har körkortet förlorats måste en förlustanmälan göras hos Transportstyrelsen. Även polisen ska meddelas om körkortet misstänks ha blivit stulet. När förlustanmälan kommit in till Transportstyrelsen kommer myndigheten skicka ut en blankett som den som lämnat förlustanmälan måste fylla i och skicka in.

Förnyelse måste ske om uppgifterna på körkortet ändras

Förnyelse av körkort

En förnyelse av körkortet måste ske efter 10 år. Förnyelse måste även ske om uppgifter som presenteras på körkortet ändras, ex. om ny förarbehörighet förvärvats, körkortsinnehavaren bytt efternamn, genomgått en synoperation m.m.

Förnyelse av körkort för utlandssvenskar

Utlandssvenskar, det vill säga svenska medborgare som är permanent bosatta utomlands, kan inte längre förnya sina svenska körkort i Sverige. För att kunna förnya sitt svenska körkort måste utlandssvensken ha varit permanent boende i Sverige under minst 6 månader.

Inom EES-området kan ett svenskt körkort bytas mot motsvarande körkort

Reglerna är en följd av Sveriges medlemskap i EU och innebär att en utlandssvensk bosatt i ett land utanför EES-området måste förnya sitt körkort i det land han eller hon befinner sig. Om det svenska körkortet inte motsvarar ett körkort i det land utlandssvensken befinner sig måste körkortet tas om enligt regelverket i det landet. Inom EES-området (dvs. EU och EES-länderna) kan ett svenskt körkort alltid bytas mot annat, EES-lands, motsvarande körkort.