Vad är reduktionsplikt, och vad betyder HVO, eller PHEV? M Sverige reder ut begreppen.

Alternativa drivmedel

Benämning för alla drivmedel utom bensin eller dieselbränsle.

Bi-fuel-fordon

Bil för två bränslen; t.ex. gas och bensin. Har en tank för gas och en för bensin och samma motor för båda. Ofta automatisk omkoppling mellan bränslena.

Biogas

Drivmedel för gasfordon, består mest av metan – precis som naturgas - men tillverkas av förnybar råvara.

Biomassa/Bioråvara

Förnybar råvara för bränsle, bestående av biologiskt material som till exempel halm, energiskog, träflis och matavfall.

Bränslecellsfordon

Bil med bränsleceller som drivs med vätgas. Den kan tankas direkt med vätgas eller med metanol som omvandlats till vätgas. Utsläppen består mest av vattenånga, om vätgas används.

BTL

Biomass to Liquid, d.v.s. flytande bränsle som tillverkats av bioråvara.

CNG

Naturgas i komprimerad form (compressed natural gas), består mest av metan (CH4).

DME

Dimetyleter. Drivmedel för anpassade dieselmotorer, finns ännu ej på marknaden som fordonsbränsle. Hör till andra generationens drivmedel. Vid rumstemperatur är det en gas.

E5

En relativt ny benämning för vanlig bensin, innehållande 5 procent etanol.

E10

Bensin med en inblandning av 10 procent etanol. Drivmedlet som var på väg att introduceras redan 2010 säljs i begränsad omfattning i ett fåtal europeiska länder. En större andel förnybart drivmedel än i vanlig bensin ska ge lägre utsläpp. Kan tankas i merparten av de bilmodeller som rullar på våra vägar. Biltillverkarna har information i de fall en bilmodell eller motor inte tål den högre inblandningen av etanol.

E85

Bränsleblandning med 85 % etanol och 15 % bensin. Används i dagens etanolbilar. Vintertid kan blandningen vara 25 procent bensin och 75 procent etanol.

ED95

Etanolbränsle för tunga transporter så som lastbilar och bussar. Bränslet innehåller 95 procent etanol samt tändförbättrare, smörjmedel och korrosionsskydd.

El

Många tror att el är framtidens energibärare. En elmotor har betydligt högre verkningsgrad än en konventionell förbränningsmotor. El kan produceras på olika sätt. Förnyelsebar elproduktion kan komma från vattenkraft, biobränsle och vindkraft. Men även fossila källor kan användas, med betydligt lägre miljönytta.

Elhybridfordon

Fordon med två drivsystem – en eller flera elmotorer och en förbränningsmotor. Kan ge lägre koldioxidutsläpp. Se också Plug-in-hybrider.

Etanol

Vanligaste motoralkoholen. Förnyelsebart bränsle (bioetanol) om den tillverkas av biomassa. Låginblandas i all 95-oktanig bensin i Sverige (5 %). Finns som 85 %-blandning i bensin (E85) för personbilar, och 100 % för (etanol-) bussar.

ETBE (Etyltertiärbutyleter)

Minskar avgasernas miljöpåverkan. ETBE framställs ur etanol i en process som kräver isobuten. De totala volymerna antas bli relativt låga då tillgången på isobuten är begränsad.

Förgasningsbränslen

Drivmedel som tillverkas syntetiskt ur exempelvis naturgas eller bioråvara. Exempel är DME, syntetisk diesel (FTD, BTL).

Förnybara drivmedel

Drivmedel som inte bygger på fossila energikällor så som kol, naturgas, olja eller torv.

FAME

Som RME men med ospecificerad olja från bioråvara, inte bara rapsolja.

Flexi-fuel-fordon

Bil för körning med E85 eller bensin och alla blandningar där emellan. Känner av etanolhalten och ställer in motorn rätt. En tank och en motor.

FTD

Fisher-Tropschdiesel alternativt FTdiesel eller GTL-bränsle (Gas to Liquid). Syntetisk dieselbränsle som kan användas i konventionella dieselbilar. De ger då lägre utsläpp av hälsofarliga emissioner. Framställs idag ur stenkol och naturgas men kan på sikt bli förnyelsebart, kan då också kallas BTL (Biomass to Liquid).

FT-diesel Se ”FTD”.

Gasfordon

Bil som drivs med metangas (naturgas eller biogas), se ”Bi-fuel-fordon”. Kan också vara vätgasdrivet fordon, men då skrivs det i allmänhet ut.

GTL-bränsle Se ”FTD”

HVO

HVO (hydrerade vegetabiliska oljor) kallas också för syntetiska dieselbränslen och är baserade på förnybara råvaror. Blandas även i "vanlig" diesel som säljs på alla stationer.

I ren form heter bränslet HVO100. Detta kvalar inte in i klassen för vanlig diesel, EN590, men vissa biltillverkare (Peugeot, Citroën, Nissan) har ändå godkänt det för användning i sina bilar.

2017 var de största beståndsdelarna i HVO 38 procent PFAD, slaktavfall 38 procent och råtallolja 11 procent.

Hybridfordon se ”Elhybridfordon”.

Klimatklivet

Klimatklivet är ett investeringsstöd som administreras av Naturvårdsverket. Det ges till åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid på lokal nivå. Exempelvis företag, kommuner, landsting och bostadsrättsföreningar kan söka stödet. Åtgärden kan handla om exempelvis laddstolpar, framställning av biogas eller klimatförbättrande infrastrukturinsatser.

Laddbar bil

Är antingen en ”ren batteribil”, dvs en bil med batteri som laddas från nätet och som saknar förbränningsmotor, eller en Plug-in-hybrid.

Laddhybrid se Plug-in Hybrid

Laddstolpe, laddpunkt

Läs mer om hur elbilar laddas.

LNG

Naturgas i flytande form. LPG Gasol. Finns knappt i Sverige idag som bränsle för vanliga vägfordon.

Låginblandning

Låg halt av alternativt bränsle i bensin eller diesel. Om bränslet ska godkännas som bensin respektive diesel inom EU får inblandningen av alternativt bränsle vara högst 7 resp 10 % (10 % etanol i bensin och 7 % RME i diesel).

Metanol

Mindre vanlig motor-alkohol. Mer giftig och korrosiv än etanol.

Mildhybrid

Som det låter, en mild form av hybrid. Ofta mindre effektiv än en vanlig hybridbil så som exempelvis Toyota Prius. En mildhybrid innebär ofta att bilen utrustas med en kraftigare generator, som i vissa körlägen omvandlas till en elmotor som hjälper till med en mindre mängd extra kraft till bilmotorn.

Naturgas

Drivmedel för gasfordon som mest består av metan. Naturgas är fossilt men minskar utsläpp av koldioxid på grund av det höga energiinnehållet.

NOx

Den kemiska beteckningen för kväveoxider. Fick mycket uppmärksamhet i och med Volkswagens stora utsläppsskandal 2015. Vissa större städer har problem med att halterna av NOx vissa dagar är högre än det fastställda gränsvärdet. Detta försöker en del städer lösa med olika typer av miljözoner och förbud.
 

PFAD

En vanlig råvara till HVO. Restprodukt från palmoljeframställning. Omstridd då det anses bidra till skövling av regnskog. Av den HVO som såldes i Sverige 2017 kom 39 procent från PFAD.

PHEV

Förkortning av plug-in hybrid electric vehicle.

Plug-in-hybrid

Kallas också laddhybrid. Ett elhybridfordon som kan laddas i eluttag. Behöver inte alltid använda förbränningsmotorn om resan är kort. I marknadsföring anges bränsleförbrukningen som "viktad", ett resultat av en särskild körcykel. Den verkliga förbrukningen kommer att bero på hur ofta bilen laddas.

Reduktionsplikt

Lag (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen.

Lagen gäller drivmedelsleverantörer och innebär att förnybart drivmedel ska blandas i fossil diesel och bensin med allt högre andel fram till år 2030, då reduktionen ska ha uppnått 40 procent. Kopplat till kravet är en avgift ifall en leverantör inte minskar sina utsläpp i tillräcklig grad. Det kan på grund av den nya lagen uppstå ökad efterfrågan på HVO-diesel, och redan om några år kräver inblandningen av etanol i bensin att en del mackar går över till E10, alltså bensin med inblandning av 10 procent etanol.

RME

RapsMetylEster, producerat av rapsolja och metanol, delvis förnybart. Kan användas i anpassade dieselmotorer men också låginblandas upp till 10 % i diesel. 

Vätgas

Kan framställas av till exempel naturgas, metanol, biomassa eller elektrolys (sönderdelning med hjälp av elektricitet) av vatten. Används som drivmedel till bränsleceller eller förbränningsmotor. Utsläppen = vattenånga. 

WLTP

Förbrukning och utsläpp från bilar mäts i en körcykel, bland annat för att kunna jämföra olika bilar i samband med köp. 2020 ersatte den nya körcykeln WLTP den tidigare körcykeln NEDC.

Läs mer om WLTP här.