Den som kör bil måste följa lagar och regler, men kanske framför allt visa hänsyn. För att kunna vistas i en trygg trafikmiljö behöver vi alla utgå från att andra kan göra misstag, men också hoppas på att andra är lika förlåtande som vi själva.

Gaturummet i städerna präglas av ett stort antal gående såväl som cyklande människor. I korsningar, cirkulationsplatser eller övergångar är det bra att veta vad alla olika trafikslag har för skyldigheter, men samtidigt vara beredd på att allt kan hända, och att man i så fall inte har någon särskild rätt på grund av en annans misstag. I trafiken har vi bara skyldigheter.

Samtidigt måste trafiken flyta smidigt. Gång, cykel, bil och buss ska alla kunna dela på gaturummet. Det betyder fler separata cykel- och gångvägar, tydlig skyltning och väl utformade trafikkorsningar.