Motormännen har gjort en stor granskning av 162 övergångsställen i 22 svenska städer. Resultatet ser mycket olika ut runt om i landet, värst är det i Visby och Gävle där 86 % av övergångställena får underkänt. Undersökningen bygger på en erkänd internationell metod där fyra olika delmoment vägs samman till slutligt betyg. Det man har granskat är Utformningen, Synlighet dagtid, Synlighet nattetid och Tillgänglighet.

– Resultat skrämmer mig. Det är högst anmärkningsvärt att så många övergångsställen inte håller måttet, eftersom fotgängare utgår ifrån att de ska vara säkra när de används, säger Niklas Stavegård trafiksäkerhetsansvarig på Motormännens Riksförbund.

På uppdrag av Motormännens tidning Motor har Transportstyrelsens experter tagit fram statistik över de senaste årens (2005–2010) polisrapporterade olyckor på övergångsställen. Statistiken visar bland annat att 70 personer har dött just på övergångställen under denna period, 4775 personer har skadat sig varav drygt 800 personer svårt. Det var fler kvinnor än män som var olycksdrabbade enligt i statistiken och var fjärde person var under 20 år.

– Det är tydligt att många kommuner måste sätta igång en granskning av sina övergångställen och kontrollera om de är tillräckligt säkra, görs inte det är risken stor att olyckor förr eller senare sker på fler övergångsställen, säger Niklas Stavegård.

Under 2010 minskade antalet olyckor på övergångsställen dramatiskt, precis som i trafiken i övrigt. I år ser antalet olyckor ut att öka igen. Tyvärr saknas uppgifter om i vilken utsträckning användandet av övergångsställen ökar eller minskar. Det finns dessutom färre övergångsställen idag jämfört med för tio år sedan.

– Fotgängare kan själva minska riskerna för att hamna i en olycka. Om de tar ögonkontakt med bilisten så att båda uppmärksammar varandra minskar olycksrisken. Jag skulle också vilja se att fler fotgängare använde reflexer med tanke på hur mörkt det är i Sverige under vinterhalvåret, avslutar Niklas Stavegård.