Fortfarande är var fjärde svensk väg farlig, trots de omfattande hastighetssänkningar som genomfördes 2008-2009 för att göra vägarna säkra. Det är resultatet av den granskning som Motormännen genomfört av säkerheten på vägarna, enligt den europeiska testmetoden EuroRAP.

Dåvarande Vägverket genomförde under 2008 och 2009 en omfattande förändring av hastigheterna på vägarna. För att anpassa hastighetsgränsen till vägens verkliga säkerhetsnivå fick närmare 2 500 mil väg nya hastighetsbegränsningar. Förändringen innebar att hastigheten sänktes på 75 procent av vägarna. På 10 procent av vägarna har hastigheten höjts, främst motorvägar och mötesseparerade vägar.

– Trots de omfattande hastighetssänkningarna är fortfarande 26 procent av vägarna farliga. Det handlar om vägar som har så låg standard att de trots sänkningarna inte når godkänd nivå. För att klara säkerhetskraven på de här vägarna krävs säkerhetsförbättringar och ombyggnad, säger Niklas Stavegård, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.

 

De säkraste vägarna finns i storstadsregionerna och i södra Sverige upp till Mälardalen, med undantag för delar av Småland, Gotland och vissa riksvägar. Motormännens EuroRAP-mätning visar dock att det inte alltid går att öka vägens trafiksäkerhetsstandard genom att sänka hastigheten.

 

– Relativt säkra vägar i storstadslänen och i Mellansverige har blivit säkrare genom hastighetsjusteringen. Men i Norrlandslänen och i sydöstra Sverige har förändringen inte inneburit att säkerhetsnivån generellt har höjts. På de här vägarna kan inte sänkningen av hastigheten kompensera för den låga standarden, säger Niklas Stavegård.

– För att långsiktigt komma tillrätta med säkerhetsproblematiken måste infrastrukturministern och Trafikverket tillsammans göra en plan för hur säkerheten kan förbättras genom ytterligare säkerhetssatsningar, avslutar Niklas Stavegård.

 

EuroRAP(European Road Assessment Programme) är ett system för stjärnmärkning av vägar utifrån deras säkerhetsstandard. Vägen betygssätt utifrån dess skyddande faktorer vid en trafikolycka, exempelvis förekomst av mitträcke, sidoräcken och planskilda korsningar. En fyrstjärnig väg håller den högsta säkerhetsklassningen och är säker för de vanligaste typerna av olyckor. Detta under förutsättning att föraren använder bälte, håller hastighetsgränsen och är drogfri. Vägar som får en eller två stjärnor i betyg är trafiksäkerhetsmässigt underkända. Studier från Karolinska institutet visar att låg vägsäkerhetsstandard är den enskilt största orsaken till dödsolyckor med personbil.

För mer information:

Niklas Stavegård, trafiksäkerhetsansvarig, niklas.stavegard@motormannen.se,

08-690 38 33, 070-355 59 39

Susanne Lekengård informationschef, susanne.lekengard@motormannen.se,

08-690 38 70, 070-344 99 04

Pressbilder finns att ladda ned på Motormännens hemsida under press/bildbank