Riksrevisionen har i en ny rapport granskat 170 av Trafikverkets åtgärdsvalsstudier. Granskningen gäller tillämpningen av den så kallade fyrstegsprincipen, där samlade nyttor och kostnader bedöms. Om en väg optimeras, byggs om eller när en helt ny väg byggs, bestäms val av åtgärder med hjälp av principen.

Riksrevisionens granskning visar att Trafikverket har fattat till synes felaktiga beslut om åtgärder som många gånger är kostnadsmässigt begränsade.

– Det är en allvarlig kritik och det är oerhört viktigt att myndigheten tar till sig av Riksrevisionens analys och skyndsamt anpassar sina arbetsmetoder efter kritiken, säger Heléne Lilja, kommunikationschef på Motormännens Riksförbund.

I rapporten skriver riksrevisionen bland annat att många av de billigare steg 1-åtgärderna ”inte är åtgärder som kan lösa en brist”. I ett exempel gällande trafiksäkerhetsfaktorer i en korsning visas att behovet av en steg 4-åtgärd, som en cirkulationsplats, varken kan ersättas av trafikmätningar eller hastighetsöversyner (omskyltning), vilket istället motsvarar en steg 1-åtgärd.

– Många bilister upplever brister i vägnätet. Om det här felaktiga arbetssättet har medfört sämre trafiksäkerhet än vad som har varit möjligt menar vi att ytterligare revision av Trafikverkets arbete kan krävas, säger Heléne Lilja.

Riksrevisionens granskning https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/riksrevisionens-granskningsrapport/fyrstegsprincipen-inom-planeringen-av_H6B530/html#page_26