Motormännens vägombud har med innovativ teknik granskat kvaliteten på 67 000 km av Sveriges statliga vägnät och kan presentera exklusiva siffror och kartor – län för län. Resultatet visar att 700 km av det undersökta vägnätet är underkänt och håller en så låg kvalitet att det är obehagligt att trafikera och kostsamt att reparera.

För andra året i rad kan Motormännen presentera en granskning som visar tillståndet på det svenska vägnätet. Granskningen är uppdelad på riksvägar och länsvägar. Det sekundära och tertiära länsvägnätet (mindre vägar med vägnummer 500 och uppåt) har exkluderats i redovisningen, vilket innebär att endast det primära länsvägnätet, med vägar som kan förväntas hålla en hög kvalitet har inkluderats.

Granskningen visar att standarden på det svenska vägnätet är hög. Samtidigt synliggörs en betydande skillnad i vägkvalitet mellan norr och söder med påtagligt sämre vägar i skogs- och glesbygdslänen.

– En bra vägstandard är en förutsättning för tillgänglighet i områden där bilen ofta är det enda alternativet. Nedprioriteringar och otillräckliga resurser till vägarna ökar bara på det avståndshandikapp som redan finns i gles- och landsbygden. Dåliga vägar ökar klyftan mellan stad och landsbygd - därför är vi mycket kritiska till att regeringen sänkt anslaget till vägunderhåll med en halv miljard, samtidigt som skatterna på bilismen höjs, säger Erik Kjellin, trafiksäkerhetsansvarig Motormännen.   

Av de 20 sämsta riks- och länsvägarna ligger 16 norr om Dalälven. Riksväg 9 i Skåne, Sveriges sydligaste riksväg, sticker ut med bitvis mycket dåliga avsnitt. Precis som i tidigare undersökning är riksväg 90 genom Västernorrland och Västerbotten det riksvägsavsnitt med störst brister. E45 genom Västerbotten är tveklöst det Europavägavsnitt som håller lägst standard i undersökningen. 

– Utöver försvårad tillgång till arbete, skola och servicefunktioner innebär dåliga vägar ökade driftskostnader och försämrad trafiksäkerhet för den enskilde. Försämrad tillgång till råvara och möjlighet att transportera denna minskar möjligheten för företag att växa och skapa nya jobb. Ett väl underhållet vägnät är därför nyckeln i vår ekonomi och bland våra viktigaste offentliga tillgångar, säger Erik Kjellin.

Hög vägstandard har stor betydelse för såväl framkomlighet som trafiksäkerhet. Skrovlig vägyta leder till försvårad vinterväghållning och att vatten samlas i sprickorna som sedan fryser till is, vilket riskerar att försämra vägens tillstånd ytterligare. Fördröjt underhåll kan hastigt ge dramatiskt ökade underhållskostnader.

Undersökningen har genomförts av Motormännens vägombud, som är ideellt arbetande funktionärer. Undersökningen har tittat på ytojämnheten i vägbanan genom att använda vibrationssensorn som finns inbyggd i moderna telefoner. Kartläggningen har skett i samverkan med Roadroid AB.

Interaktiv karta – Granskning av 67 000 km väg.
https://roadroid.cartodb.com/viz/130f6144-11fe-11e5-b9bb-0e9d821ea90d/public_map

Interaktiv karta – Vägkvaliteten i Sveriges kommuner
https://roadroid.cartodb.com/viz/8d1428dc-a040-11e5-abf0-0ecfd53eb7d3/public_map

 

Följ länken nedan för att se vägkvaliteten län för län.
https://www.motormannen.se/vaggranskning/

Samtliga länsavsnitt innehåller:

  • Länets riksvägar, rangordnade från sämsta till bästa.
  • Länets länsvägar, rangordnade från sämsta till bästa.
  • Kvaliteten på länets riksvägnät i jämförelse med medeltalet för Sveriges län.
  • Kvaliteten på länets länsvägnät i jämförelse med medeltalet för Sveriges län.

Resultat saknas för Norrbotten, Halland, Blekinge på grund av för lite insamlat material.

Lokala kontaktpersoner.

Dalarna                               Lennart Kjellin, 073-801 81 69

Gotland                               Esso Eriksson, 073-532 21 18

Gävleborg                           Roland Lundberg, 070-625 26 09

Jämtland                             Stig-Björn Sundell, 070-632 03 96

Jönköping                           Leif Tellfjord, 070-544 36 48

Kalmar                                Bengt-Erik Nilsson, 070-567 86 44

Kronoberg                           Mikael Kullberg, 070-541 16 84

Skaraborg                           Ulla-Britt Hagström, 070-555 39 43

Skåne Nordväst                  Lennart Svensson, 070-895 51 99

Skåne Sydväst                    Lars-Olof Olsson 070-668 54 10

Skåne Öst                           Mikael Kullberg, 070-541 16 84

Stockholm                           Lars Dahl, 070-480 64 95

Södermanland                    Jan-Erik Holmqvist, 073-042 92 98

Uppsala                              Lars Dahl, 070-480 64 95

Värmland                            Claes Göran Ekeberg, 070-680 51 96

Västerbotten                       Kjell Jonsson, 070-557 01 07

Västernorrland                    Göran Nordin, 0660-25 52 35

Västmanland                       Jan-Erik Holmqvist, 073-042 92 98

Västra Götaland                  Lennart Söderberg, 073-219 87 02

Örebro                                Jan-Erik Holmqvist, 073-042 92 98

Östergötland                       Leif Tellfjord, 070-544 36 48