Motormännens vägombud har med ny teknik granskat kvaliteten på 9 200 mil av Sveriges vägnät och tagit fram lokala siffror län för län. Resultatet visar att 3,4 procent av det undersökta statliga vägnätet underkänns, vilket innebär att det håller en så låg kvalitet att det blir obehagligt att trafikera dem och kostsamt att reparera dem. Undersökningen synliggör även den mycket skiftande kvaliteten på vägarna i de olika delarna av landet.

– Granskningen visar att vi har en förhållandevis hög standard på det statliga vägnätet, men också att Sverige är ett delat land. Samtliga län norr om Dalälven har en sämre kvalitet på det statliga vägnätet än något län söder om Dalälven. Ska vi ha en levande landsbygd måste det också satsas på vägarna, säger Erik Kjellin, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.

Undersökningen har tittat på skrovligheten i vägbanan genom att använda vibrationssensorn som finns inbyggd i smartphones. Hög vägstandard har stor betydelse för såväl framkomlighet som trafiksäkerhet. Skrovlig vägyta leder till försvårad vinterväghållning och vatten som samlas i sprickorna fryser till is, vilket riskerar att försämra vägens tillstånd ytterligare. Undersökningen har fokuserat på Europa- och riksvägar där en god kvalitet förväntas, Vi har även granskat en stor del av länsvägnätet.

– En jämförelse mellan standarden på de statliga vägarna och antalet omkomna i trafikolyckor under perioden 2003–2013 visar på ett tydligt samband. De län med flest trafikdöda i förhållande till befolkningen finns i norra Sverige, men även i Kalmar och delar av Västra Götalands, främst gamla Skaraborg. Det är också de län som har de sämsta vägarna enligt undersökningen, säger Erik Kjellin.

Bortsett från trafiksäkerhet handlar det också om komfort. En dålig väg bullrar, är obehaglig att köra på och kan leda till förtretliga skador på din bil. I Sverige sker nio av tio resor på vägar. 80 procent av allt gods som transporteras fraktas på lastbil. Bra vägar är inte minst en förutsättning för att människor ska kunna bo kvar på landsbygden och pendla till arbete i städerna. Även om de statliga svenska vägarna i en internationell jämförelse har en förhållandevis hög standard, finns stora geografiska skillnader.

– Risken för att råka ut för en singelolycka ökar med upp till 50 procent på ojämna vägar. Statistik för de senaste tio åren visar att antalet omkomna i trafikolyckor är tre gånger större i Jämtland än i Stockholm i förhållande till antalet invånare. Bra vägar minskar riskerna för olyckor, men det är inte bara på grund av att vägarna sämre. Det finns även andra viktiga förklaringar som skillnader i kollektivtrafikutbud, polistäthet och attityder, avlutar Erik Kjellin. 

Kartläggningen har skett i samverkan med Roadroid. Ett företag som erbjuder verktyg för att mäta vägojämnhet med hjälp av smartphones.

Rapporten redovisar vägkvaliteten i varje län.

Samtliga länsavsnitt innehåller:

  • Länets riksvägar, rangordnade från sämsta till bästa.
  • Länets länsvägar, rangordnade från sämsta till bästa.
  • Kvaliteten på det statliga vägnätet i länet i jämförelse med medeltalet för Sveriges län.
  • Kvaliteten på länets riksvägnät i jämförelse med medeltalet för Sveriges län.
  • Kvaliteten på länets länsvägnät i jämförelse med medeltalet för Sveriges län.


Lokala kontaktpersoner.

Klubb/län                             Kontaktperson                     Telefon
Dalarnas län                          Lennart Kjellin                       073-801 81 69
Gotlands län                         Göran Erickson                     070-267 58 53
Gävleborgs län Lennart Kjellin                       073-801 81 69
Halland                                 Lennart Svensson                  070-895 51 99
Jämtland                               Stig-Björn Sundell                  070-632 03 96
Jönköpings län                      Leif Tellfjord                           070-544 36 48
Kalmar/Öland                        Björn Lorentzon                     070-397 64 74
Kronobergs län                      Björn Lorentzon                     070-397 64 74
Skåne län
Nordvästra Skåne                  Lennart Svensson                  070-895 51 99
Sydvästra Skåne                   Lars-Olof Olsson                   070-668 54 10
Östra Skåne                         Stefan Fransson                    070-952 10 30
Stockholm                            Jan Björklund                        070-549 63 29
Södermanlands län                Gustav Johansson                 070-536 06 80
Uppsala län                           Jan Björklund                        070-549 63 29
Västerbottens län                  Christer Nyberg                     070-349 91 96
Västernorrlands län                Rune Larsson                        070-653 38 05
Västmanlands län                  Lennart Kjellin                       073-801 81 69
Västra Götalands län
Skaraborg                             Ulla-Britt Hagström                070-555 39 43
Göteborg                              Lennart Söderberg                 073-219 87 02
Örebro län                             Lars Andersson                     073-386 54 16
Östergötlands län                  Jan Björklund                        070-549 63 29

Resultat saknas för Bleking, Värmland och Norrbottens län.

https://www.motormannen.se/vaggranskning/

Bilagor

Vägkvalitetsrapport - En granskning av Sveriges vägnät, län för län

Interaktiv karta – granskning av 92 000 km väg
https://roadroid.cartodb.com/viz/d6a6a146-f704-11e3-ab6d-0edbca4b5057/public_map

Interaktiv karta – vägkvaliteten i Sveriges kommuner.
http://roadroid.cartodb.com/viz/b7de6ea4-7703-11e4-9f55-0e853d047bba/public_map

För mer information:

Mikael Högskoog, pressansvarig, mikael.hogskoog@motormannen.se,
08-690 38 51, 070-343 55 99

Erik Kjellin, trafiksäkerhetsansvarig, erik.kjellin@motormannen.se
08-690 38 33, 070-355 59 39