Varje höst och vinter* omkommer eller skadas cirka 380 fotgängare och cyklister i kollisioner med motorfordon i Sverige. Ungefär 65 procent av de fotgängare som skadas eller omkommer i kollisioner, gör det under månaderna oktober till och med februari. De flesta olyckorna sker i mörker och orsaken bakom olyckorna är ofta att oskyddade trafikanter upptäcks försent. För att uppmärksamma hur viktigt det är att synas i trafiken delar Motormännen ut reflexer på cirka 20 orter under november månad.

– Mörkret i kombination med dåligt väglag ökar olycksrisken för cyklister och fotgängare kraftigt. En vanlig decembermånad omkommer dubbelt så många fotgängare som under en normal sommarmånad. Att bära ordentliga reflexer är en mycket enkel åtgärd som räddar liv, säger Carl Zeidlitz, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.

Reflexer gör enorm skillnad. Utan reflex kan en mörkklädd person synas på så kort avstånd som 10 - 20 meter från en bil med halvljus, det är kortare än stoppsträckan i 40 kilometer per timme. Med bra reflexer kan en person upptäckas på över 120 meters håll.

– Att öka reflexanvändningen är en mycket viktig fråga för oss. Våra medlemmar går, cyklar, åker kollektivt och i bil. Som bilförare vill man aldrig råka ut för att köra på en annan människa. Kan Motormännen bidra till ökad reflexanvändning för gående och cyklister kan ännu fler känna trygghet i trafiken och välja dessa alternativ, säger Carl Zeidlitz.

Genom att dela ut 10 000 reflexer och informera om hur stor skillnad reflex gör för trafiksäkerheten i höstmörkret, ska organisationen bidra till att få ner antalet olyckor med oskyddade trafikanter inblandade. Reflexerna kommer att delas ut under en eller ett par eftermiddagar i mitten av november på platser där många gående och cyklister rör sig.

Även om bilister fortfarande är den trafikantgrupp där flest omkommer har antalet allvarligt skadade gående och cyklister ökat, relativt sett.

- Reflexkampanjen är ett samarbetsprojekt mellan Motormännen, Synoptik och den internationella motororganisationen FIA. Synoptik erbjuder kostnadsfri synundersökning till medlemmar i Motormännen. I vintermörkret är det lika viktigt att se bra, som att synas, avslutar Carl Zeidlitz.

Även den internationella motororganisationen, FIA, uppmärksammar i höst hur viktigt det är med reflex. På kontinenten har man inte alls samma tradition av reflexanvändning som här i Nordeuropa med våra långa och mörka vintrar. FIA lyfter framför allt barns utsatthet och vikten av de syns i trafiken genom kampanjen #StayBright. På staybright.org finns informativ grafik, filmer och posters med topförare från Formel 1 och andra motorsporter som stödjer reflexanvändning och #StayBright.

Under vintrarna 2014 - 2015 och 2015 - 2016 har 775 gående och cyklister skadats och 56 har omkommit i kollisioner med fordon. Statistiken kommer från STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition).

* Oktober till och med februari.