Det behövs inga regeländringar gällande omkörning av cykel, cykling i bredd eller cykling mot enkelriktat. Det är Transportstyrelsens slutsats efter att på regeringens uppdrag ha utrett frågorna. Vill man få fler att cykla bör man i stället förbättra infrastrukturen, såsom att bygga fler friliggande cykelvägar, konstaterar myndigheten.

– Vi välkomnar att Transportstyrelsen har lyssnat på våra synpunkter och nu går på vår linje. Cyklister och bilister måste kunna samsas på ett säkert sätt i trafiken. De regelförändringar som varit på förslag skulle ha inneburit försämrad framkomlighet samt ökad risk för konflikter och olyckor i trafiken, säger Heléne Lilja, chef för kommunikation och samhälle på Riksförbundet M Sverige.

Förslagen som har utretts skulle, om de blev verklighet, bland annat innebära att omkörning av cykel måste ske genom filbyte, att cykling i bredd ska medges som standard och att cyklister ska få cykla mot enkelriktat. Det är förslag som M Sverige motsätter sig.