Riksförbundet M Sverige har i ett remissvar till Infrastrukturdepartementet tillstyrkt förslaget om att skärpa lagstiftningen kring så kallade målvaktsfordon så att de lättare kan flyttas och beslagtas.

I en utredning, som M Sverige till stora delar tillstyrker, föreslås nu ett antal åtgärder för att komma tillrätta med problemen.

Målvaktsfordon är fordon som regelmässigt är avställda och oförsäkrade samtidigt som de fortsätter att ge upphov till fordonsrelaterade skulder som felparkeringsavgifter, fordonsskatter, trängselskatter och infrastrukturavgifter. Fordonsmålvakter, som äger mer än 100 bilar, har länge utgjort ett problem för polisen. Det har varit svårt att ta fordonmålvakternas bilar ur trafik.

I en utredning, som M Sverige till stora delar tillstyrker, föreslås nu ett antal åtgärder för att komma tillrätta med problemen.

– Problemet med fordonsmålvakter är väl känt liksom det faktum att polisen har haft svårt att ingripa med gällande lagstiftning. Vi vet att målvaktsfordon används i kriminell verksamhet. Det är angeläget att dessa fordon försvinner från våra vägar, inte minst ur trafiksäkerhetssynpunkt, säger Caroline Drabe, vd för Riksförbundet M Sverige.

De åtgärder som hittills har vidtagits har lett till att antalet målvaktsfordon minskar samtidigt som de fordonsrelaterade skulderna har avtagit. Antalet fordonsmålvakter fortsätter dock att öka och det totala skuldbeloppet är fortfarande högt, ca 1,6 miljarder kr. Det förekommer också att nuvarande lagstiftning kringgås genom skenöverlåtelser av fordon. Polismyndigheten har idag små möjligheter att ingripa mot målvaktsproblematiken.

Polismyndigheten och kommunerna ska få utökade möjligheter att flytta fordon enligt målvaktsparagrafen och även andra fordon som av olika anledningar inte bör användas i trafiken. Även Trafikverket föreslås få utökade möjligheter att flytta fordon, även i de fall de står på tomtmark. Idag orsakar den oklara innebörden av uttrycket ”fordonets ägare” problem i rättstillämpningen, genom misstänkta skenöverlåtelser, efter beslut, för att att tvinga myndigheten att återlämna fordonet. Det ska inte vara möjligt att i efterhand förändra de förutsättningar för flyttning som gällde vid beslutet.

M Sverige tillstyrker också förslaget om att en fordonsägare som har mer än 50 000 kronor i fordonsrelaterade skulder, får användningsförbud för alla sina fordon. Polisen har i sådana fall rätt att omhänderta fordonet.