Drygt 800 mil viltstängsel har satts upp utmed det allmänna vägnätet. Detta har dock inte hindrat antalet viltolyckor från att öka år efter år. Under förra året inrapporterades 65 430 viltolyckor, vilket är det högsta antalet någonsin. Huvudanledningen till ökningen är växande klövviltstammar.

– Antalet olyckor påverkas av ökad trafikmängd och utformningen av väginfrastrukturen. Men de senaste årens kraftiga ökning av viltolyckor beror till största del på växande djurstammar. Att bygga viltstängsel hjälper, men är ingen heltäckande lösning eftersom det skapar barriärer i landskapet och att 20–30 procent av viltet ändå läcker igenom, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig trafiksäkerhet på Riksförbundet M Sverige.
När Nationella Viltolycksrådet först började mäta antalet viltolyckor 2003–2005 skedde i genomsnitt 800 vildsvinsolyckor och 500 hjortolyckor årligen. På mindre än två decennier har dessa siffror ökat med över 800 respektive 700 procent. Under 2019–2021 skedde i genomsnitt 6 767 vildsvinsolyckor per år i vägtrafiken. Under samma period har mängden inrapporterade hjortolyckor ökat till 3 735 årligen.
– Klövviltstammarna måste minska av trafiksäkerhetsskäl. Inte minst gäller det vildsvin och regionalt även hjortar. Vi ser tecken på att vildsvinsstammen nu slutat växa till följd av intensiv jakt, men det kommer att krävas ett långsiktigt arbete över flera år för att begränsa antalet svin till hanterliga nivåer.
Viltolyckorna kostar samhället över 5 miljarder kronor varje år. Flest olyckor sker med rådjur och de allvarligaste sker med älg.
– Viltolyckor ger inte sällan omfattande fordonsskador. Viltolyckor orsakar årligen olyckor som slutar i allvarliga skador och död. För många är det ett trauma att vara med om viltolyckor även om man slipper fysiska skador. Att dessutom tusentals djur årligen skadas och dödas i trafiken är sorgligt och onödigt.
En viktig del i att minska viltolyckorna är att underlätta för djuren att röra sig säkert i landskapet. I många fall handlar det om dyra åtgärder, varför utbyggnaden går långsamt.
– Det behöver byggas fler viltpassager i form av broar och tunnlar. Ny teknik för aktiv viltvarning måste användas i högre grad. Vägarnas sidoområden behöver röjas minst tio meter rakt ut från vägbanan, så att trafikanter kan upptäcka vilt utmed vägarna.

Viltolyckor i svensk vägtrafik
År Antal
2012 46928
2013 46944
2014 47167
2015 48191
2016 58581
2017 61282
2018 63751
2019 64931
2020 61156
2021 65430

Riksförbundet M Sveriges krav:
• Minska viltstammarna genom ökad avskjutning
• Förbjud utfodring av klövvilt i stödjande syfte.
• Bygg mer viltstängsel
• Öka antalet säkra djurpassager
• Röj vägarnas sidoområden minst tio meter rakt ut från vägbanan