Riksförbundet M Sverige har svarat på Transportstyrelsens remiss "Merkostnad vid besiktning av gasbil" om att införa ett nytt stöd riktat till ägare av gasbilar, vilka tvingats till ökade kostnader för de intyg som kan krävas i samband med besiktningen och kontrollen av bilens gastankar.

2018 infördes en särskild kontroll av gasbilarnas gastankar vid besiktning, alternativt uppvisande av ett intyg ifall gastankarna dolts av skyddande höljen och i stället kontrollerats på lämplig verkstad. Bilägarna har i dessa fall tvingats till extra utgifter i samband med den myndighetskontroll som bilbesiktningen utgör.

Bakgrunden till den utökade kontrollen var bland annat att ett antal incidenter skett då en gastank exploderat, på grund av att den angripits och försvagats av rost.

– Gasbilar är en viktig del i omställningen. Men genom åren har kvalitetsproblem uppmärksammats när bilars gastankar har rostat. Det menar vi ska vara ett ansvar som ligger på biltillverkaren eller dess underleverantörer. Det är helt fel att vi konsumenter ska betala för deras slarv, säger Carl-Erik Stjernvall, teknisk expert på Riksförbundet M Sverige.

Problemen som under en längre tid drabbat gasbilar har sannolikt påverkat konsumenters inställning till tekniken. Andelen gasbilar av nybilsförsäljningen är låg och det avregistreras fler bilar än som säljs. Myndigheter och politiker har haft all möjlighet att medverka till att ändra gasbilarnas negativa försäljningsutveckling, och borde i stället för att skapa oskäliga krav riktade mot oss konsumenter ha tydliggjort de regler som gäller för biltillverkarna.

– Förslaget i remissen är bra eftersom det leder till att kostnaden inte hamnar på enskilda konsumenter, men det är principiellt fel att låta hela det skattebetalande kollektivet genom myndighetskoordinerade riktade stöd stå för kostnader som orsakats av biltillverkarna.

I samband med införandet av besiktningsreglerna för gasbilarnas gastankar i maj 2018 kunde M Sverige visa att problemen med rostiga gastankar orsakats av ett bristande tillverkaransvar. Mer lämpliga rostskyddsmetoder kunde ha valts för tankar i stål. M Sverige var redan då tydliga med att ansvaret måste ligga på biltillverkarna.

Det finns särskilda regelverk för trycksatta kärl. De datummärks vid tillverkning, varpå de efter cirka 10–15 år måste bytas ut. Vanligtvis noteras utgångsdatumet för kärlen som en dispensanteckning i vägtrafikregistret. Om utbyte inte sker klarar inte bilen besiktningen och måste genomgå en registreringsbesiktning efter borttagande av gassystem.

– Från september 2021 finns det nya krav i bilens typgodkännande om att gastankar som monteras dolda ska kunna kontrolleras genom inspektionsluckor, så gasbilar som säljs idag omfattas tack och lov inte av det här problemet, säger Carl-Erik Stjernvall.