Hoppa till huvudinnehållet

Trafikverket har aviserat hastighetssänkningar på närmare 430 mil av det svenska landsvägsnätet under innevarande planperiod (2014-2025). Sträckan motsvarar 44 procent av de statliga 90-vägarna. Här i länet berörs E14 Krokom–Järpen, sänkning från 90 till 80, Bräcke–Gällö, sänkning från 100 till 80. E45 Åsarna–Brunflo, sänkning från 90 till 80, Östersund–Häggenås sänkning från 90 till 80. Väg 87 (Stuguvägen) Bringåsen–Odensberg, sänkning från 100 till 80. Allt detta planeras ske under åren 2019–2024.

De berörda vägarna trafikeras av fler än 2 000 fordon per dygn. Under perioden beräknar Trafikverket att 120 mil väg kan mötessepareras och därmed få bibehållen eller höjd hastighet. Enligt Trafikverket är hastighetssänkningarna det enda alternativet till utbyggnad av de berörda vägarna till mötesseparerade så kallade 2+1-vägar eller motorvägar.

Restiderna i mycket stora delar av landet kommer att öka och landsbygdens invånare kommer att uppleva sämre tillgänglighet till arbetsplatser, utbildning, samhällsservice, vård och omsorg. De långväga turisterna drabbas samtidigt och vi kan förvänta oss en negativ påverkan av ekonomin och företagsklimatet i de berörda regionerna då restider och reseomkostnader ökar.

Det är naturligtvis viktigt att Trafikverket kontinuerligt ser över hur trafiksäkerheten på landsvägsnätet kan höjas ytterligare. De 120 milen mötesseparerad väg är mycket välkommet, men då satsningarna koncentreras till de mest tätbefolkade områdena i landet, lämnas stora delar av landsbygden åt sitt öde.

Det finns en mängd åtgärder som var för sig och tillsammans påtagligt kan öka säkerheten på det befintliga landsvägsnätet. Många av dessa kan utföras direkt utan betydande merkostnader och andra kan utföras i samband med det regelbundet återkommande beläggningsarbete som alltid behöver utföras på vägarna. Åtgärderna kan vara sådant som mitträffling (för att varna trafikant om att fordonet är på väg över till mötande körfält), kanträffling, åtgärd av feldoserade kurvor, åtgärder av för låga eller sneda vägräcken, vägrensbreddning och vägrensförstärkning, förbättrad dikesrensning liksom utbyte av äldre stolpar och skyltar som inte ger efter vid påkörning av fordon.Med en växande nybilsförsäljning går vi nu mot en fordonsflotta som är säkrare och bränslesnålare än någonsin förut.

Med moderna trafiksäkerhetssystem och teknik i fordonen, renare motorer och mer biodrivmedel i tanken, kommer vi säkrare fram till mindre miljöbelastning än vad som någonsin tidigare varit möjligt.

Trafikverket har inte redovisat vare sig samhällsekonomiska effekter eller kostnaderna av själva omskyltningsprojektet. Trafikverket redogör inte heller för i vilken takt det hastighetssänkta vägnätet kan komma att åtgärdas för att få återställd eller höjd hastighet i framtiden. Vidare har alternativ till hastighetssänkningar och mötesseparering inte utretts. Inte heller har högre tröskelvärde än 2 000 fordon per dygn för hastighetsnedsättningen på vägar med mötande trafik utretts, så som till exempel 2 500 eller 3 000 fordon per dygn.

I första hand bör Trafikverket överväga bibehållna hastigheter på det befintliga landsvägsnätet och i stället vidta de många trafiksäkerhetshöjande åtgärder som finns att tillgå i väntan på utbyggnad till mötesseparerad väg. Kan dessa åtgärder av någon anledning inte utföras skyndsamt, måste man istället redovisa hur och när åtgärderna kan bli verklighet och aktuella vägar åter regleras till 90 eller 100 kilometer i timmen.

Per-Arne Berglin

Ordförande i Motormännen Jämtland

Carl Zeidlitz

Trafiksäkerhetsansvarig Motormännens Riksförbund