Staten bör införa en rejäl skrotningspremie för vanliga bilister, det skulle göra det möjligt för fler att välja mer miljövänliga alternativ. Den bonus som föreslås i den statliga bonus-malus utredningen gynnar främst företag.

I veckan var deadline för remissrundan för den statliga utredningen om ett statlig bonus-malus-system för beskattning av nya lätta fordon. Motormännens Riksförbund anser, vilket vi skriver i vårt remissvar, att även vanliga bilister behöver ges ekonomisk möjlighet att välja miljövänligare alternativ. Det är inte bara företag som ska gynnas av ekonomiska stimulanser.

Sveriges bilister vill ta ansvar för vår gemensamma framtid och köra klimatsmart. Bilen är och kommer även framgent att vara det transportslag som binder ihop vårt avlånga land och överbygger glapp i kollektivtrafiken, som oundvikligen uppstår när offentliga medel ska prioriteras. För många är bilen en förutsättning för att kunna ta sig till arbetet och få vardagen att gå ihop. Nästan åtta av tio resor görs med bil. Därför är det samhällsekonomiskt nödvändigt att vanliga privatbilister ges möjlighet och rätt förutsättningar att bidra till omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta 2030 och en helt fossilfri 2050.

För att finansiera systemet med bonus till köpare av bilar som på pappret släpper ut minst koldioxid, föreslås att en kraftigt förhöjd koldioxidbaserad fordonsskatt ska tas ut under de tre första åren som bilen är registrerad. Då det är nybilsköpare som föreslås få bonusen, kan vi acceptera att de bekostar den. Cirka 60 procent av nybilsförsäljningen och över 90 procent av supermiljöbilsförsäljningen görs emellertid av företag.

De stora förlorarna i det liggande förslaget blir de vanliga bilisterna. Utredningen föreslår en i genomsnitt 40-procentig höjning av fordonsskatten på merparten av redan registrerade fordon. Den drabbar alla, såväl miljöbilar som äldre bensin- och dieselbilar. Föreslås då dessa få någon som helst uppmuntran att ställa om till nyare, miljövänligare och trafiksäkrare alternativ? Nej, bonusen ska gå till främst företagen vid nybilsköp.

En rejäl skrotningspremie för vanliga privatbilister skulle ge ett konkret tillskott till inköp av en miljövänligare bil. Det är privatpersoner, inte sällan i glesbygd, som får svårt att bekosta inköp av ett miljövänligare alternativ och som också saknar den laddinfrastruktur som är nödvändig för elbilar.

Biodrivmedel är dessutom en nödvändighet för att framtidens transportbehov ska kunna tillgodoses, det räcker inte med eldrift. Andra fossilfria alternativ behöver därför också premieras. Redan idag kan vi köpa diesel med hela 50 procents inblandning av biodrivmedel. Den svenska fordonsgasen består till över 70 procent av biogas och andelen ökar årligen. Forskningen på syntetisk biobensin går framåt och fordonsetanolen kan produceras hållbart här i norra Europa.

Biogas och andra biodrivmedelskompatibla fordon bör rimligen kunna premieras på samma sätt som el- och laddhybridfordon, då det kan visas att dessa fordons totala klimatpåverkan i många fall är lika liten eller mindre.

Utredningens beräkningar visar tyvärr på begränsade klimatpositiva effekter av de föreslagna åtgärderna. Beräkningar, antaganden och konkreta förslag om utsläppsnivåer är baserade på ett föråldrat och missvisande testsystem, vilket kommer att ersättas under de närmaste åren. De verkliga resultaten av en nytt bonus–malus-system blir således mycket svåra att förutse.

Fredrik Daveby

VD Motormännens Riksförbund

Carl Zeidlitz

Trafiksäkerhetsansvarig, Motormännens Riksförbund