Riksförbundet M Sveriges ordinarie kongress ägde rum den 6–7 maj 2022.

Det var många och viktiga frågor som diskuterades under årets kongress. Där behandlades även 31 inkomna motioner gällande allt från kursmaterial på temat "Renovera ditt körkort" till olika trafiksäkerhets- och hållbarhetsfrågor.

Nya medlemmar i förbundsstyrelsen

Till ny förbundsordförande valdes Jan Sandberg. Maria Plass omvaldes till vice ordförande. Övriga ledamöter i förbundsstyrelsen blev: Sten-Olov Altin, Leif Björklund, Patrik Gustafsson, Elin Hiller, Tora Holst och Pernilla Swenson.

Alla motioner, presentationer av föreslagna förbundsstyrelseledamöter samt årsberättelse och årsredovisning finns i kongressboken som du laddar ner på länken nedan.

Riksförbundet M Sverige Kongressbok 2022

Riksförbundet M Sverige protokoll från kongress 6–7 maj 2022

Kongressen antog också ett uttalande: Anpassa bränsleskatterna till den nya ekonomiska verkligheten

Från vänster i bild: Leif Björklund, Pernilla Swenson, Elin Hiller, Jan Sandberg, Sten-Olov Altin, Maria Plass, Tora Holst.
Från vänster i bild: Leif Björklund, Pernilla Swenson, Elin Hiller, Jan Sandberg, Sten-Olov Altin, Maria Plass, Tora Holst.

Motion 1
Motionshantering
Att M Sverige uppfyller kravet på ett korrekt, lättfattligt svar på de Att satser i motionerna som M medlemmar eller M klubbar ställer till våra kongresser.
Motion 9
Utbildningsmaterial
Att Förbundet tillhandahåller ett digitalt kursmaterial typ ”Renovera ditt körkort”
Motion 10 Trafiksäkerhetsfrågor

Att ansvariga på M Sverige kraftfullt, nitiskt och utan dröjsmål kontaktar erforderliga instanser tex.(Transportstyrelsen/ Infrastrukturministern/ Länsstyrelsen/Trafikroteln i Stockholm o.s.v.) och verkar för att våra svenska förbudsskyltar utan undantag ska gälla för samtliga fordonsslag enligt nuvarande lagstiftning.

Att verka för att de 350 tilläggsskyltar, som trots Transportstyrelsens beslut satts upp av trafikkontoret i Stockholm, nedmonteras.

Att utreda skuld-/ansvarsfrågan om man som bilist eller annan trafikant (gående, cyklande) blir påkörd av ett fordon som kör mot trafiken förbi en förbudsskylt med tilläggsskylt.

Att sprida kunskap via M:s hemsida, Facebook, tidningen Motor o.s.v. med information om hur försäkringsbolagen ser på vållandefrågan m.m. samt visa för M medlemmarna att man tar viktiga trafiksäkerhetsfrågor på allvar.

Motion 11
Framkomlighet och cykelskador
Att ansvariga på M Sverige kontaktar erforderliga instanser för att påverka så det blir förbjudet att framföra cyklar på vägbanan där det finns cykelbanor att tillgå.
Motion 15
Trafikskadereducerande åtgärder
Att dokumentera förekomst av farliga räckesändar/räcken, eller avsaknaden av räcke, samt oskyddade betongpelare i samverkan med Trafikverket. Metoden föreslås utvärderas genom ett pilotprojekt där några intresserade klubbar som känner sig ha förmågan tar täten och utarbetar metoden.
Motion 16
Ansvarsfull och säker bilkörning
Att skrivningen i punkt fem av ”9 punkter som tar bilismen in i framtiden” kompletteras med en text som tydligt belyser att ansvarsfull och säker bilkörning även kräver nykterhet, avseende såväl alkohol som droger, av alla personer som framför ett fordon
Motion 20
Trafiksäkerhetsarbete vinter
Att verka för att stoppa/förhindra utländska lastbilar med slicks och/eller utan godkända vinterdäck passera våra svenska gränser vintertid som medför stor risk för allvarliga trafikolycksskador och trafikkaos.
Motion 26
Elbilar och framdrivningssystem
Att ansvarsfullt följa teknikutvecklingen både vad gäller motorutvecklingen, nya miljöbränslen, motorgasutveckling, batteriutveckling, laddningsutrustning med dess strömförsörjning, brandrisker, och i samband med extern information informera medlemmar och allmänheten om positiva och negativa tekniska och ekonomiska fakta för de olika alternativen.
Motion 27
Svenskarnas/medlemmarnas ekonomi och fria rörlighet

Att M-Kongressen 2022 ger styrelsen för M Sverige och dess vd i uppdrag att tillsammans med Bensinupproret eller själva driva frågan om lägre drivmedelspriser som harmonierar med övriga Europa och våra nordiska grannländer.