M Sverige agerar lokalt, genom att lyfta upp lokala trafikfrågor till exempel via lokala politiker eller genom insändare i lokalmedia. Vi kan även skapa lokal opinion genom att uppvakta polisen eller Trafikverket om t ex trafikfarliga vägavsnitt.

Vi fungerar som antenner och fångar upp frågor lokalt som vi sedan kan driva vidare centralt. Du vet väl att du kan vara med och påverka trafiksäkerheten där du bor. Hör av dig till klubben och tipsa oss om trafikfaror i din närhet.

 

Klubb Västervik

klubb.vastervik@msverige.se  

Klubbadress
Solvägen 15 B
590 95 Loftahammar

Ordförande: Bengt-Erik Nilsson

Solvägen 15 B
590 95 Loftahammar
070-5678644

bengt-erik.nilsson@telia.com

Kassör: Patrik Andersson

Björklundsgatan 58
593 34 Västervik
073-0663051

patrande34@gmail.com

 

Vill du engagera dig?

Har du några angelägna trafiksäkerhetsfrågor som du tycker att vi bör ägna oss åt eller tycker att vårt arbete är intressant och viktigt och vill engagera dig i vår verksamhet - hör gärna av dig till Bengt-Erik Nilsson 070-567 86 44 eller bengt-erik.nilsson@telia.com


Aktiviteter 2022

Extra årsmöte onsdag 7 september

Vid extra årsmöte kommer frågan om övergång från klubb till avdelning beslutas för andra gången.

Tid: klockan 18.30 per telefon.

Tag kontakt med ordförande Bengt-Erik Nilsson 070-5678644 för anmälan om deltagande och närmare info om hur du kopplar upp dig.

Välkommen!

 

Årsmötet avhölls 30 mars.

M Sverige lokalklubb Västervik har vid årsmötet den 30 mars beslutat att ombilda klubben till en avdelning under Riksförbundet M Sverige. Detta kommer formellt att fastställas vid ett extrainsatt årsmöte onsdag 7 september 2022. För dig som medlem, eller tänker bli medlem, innebär det inte någon skillnad i tillhörighet eller aktiviteter. Enda skillnaden är att M Sverige Västervik inte längre är en egen juridisk förening och att du som medlem inte längre har möjlighet att delta i något årsmöte.

Vi i M Sverige Västervik kommer att fortsätta med aktiviteter och opinionsarbete och ser fram emot att få träffas under kommande aktiviteter. 

Aktiviteter 2021


Årsmötet hölls torsdag 25 mars

 


Vägombudsverksamhet 2021

12 maj var det officiellt startdatum för vägombudsverksamheten inom Riksförbundet M Sverige. Vi är 21 klubbar och avdelningar som bemannar 12 bilar mellan 12 maj och 30 september. Här i M Sverige lokalklubb Västervik bemannar vi i klubben årets bil, en Peugeot 3008 och ansvarigt vägombud är Bengt-Erik Nilsson som också är klubbens ordförande. Som vanligt kommer vi att genomföra vägkvalitetsmätning och bedöma rastplatser här i Norra Kalmar län samt delar av Jönköpings län. Dessutom ska vi genomföra tre olika trafiksäkerhetsundersökningar - efterlevnad av att stanna vid rött, hastighet vid vägarbeten samt efterlevnad av att inte använda handhållen kommunikationsutrustning (rattsurf).

Om du vill veta mer om oss i M Sverige lokalklubb Västervik är du välkommen att kontakta vägombud/ordförande Bengt-Erik Nilsson eller någon annan i styrelsen (se kontaktuppgifter ovan).

Mer om vägombudsverksamheten och bilder från tidigare år hittar du längre ner på sidan.

På bilden ses vägombud Bengt-Erik Nilsson och årets vägombudsbil - Peugeot 3008
Vägombud Bengt-Erik Nilsson och årets vägombudsbil - Peugeot 3008


Vad gör vi i klubb Västervik?

Som de flesta andra lokalklubbar hos Riksförbundet M Sverige jobbar vi med prioriterade riksviktiga frågor men också med frågor som är viktiga för oss på det regionala och lokala planet.

Exempel på ”riksviktiga frågor” är viltvarningskampanjer, reflexkampanjer, koll av blinkersanvändningen vid utfart från rondeller, hastighet på 30-väg utanför skolor, tyngre fordons hastighet på våra vägar, efterlevnaden av stopplikten med mera. Viktigt att notera här är att vi inte kollar fordonens hastigheter för att bötfälla dem. Det är polisens uppgift. Det vi gör här är att genom konkreta mätningar få en uppfattning om hur vi bilister sköter oss och om så inte är fallet genom t.ex. tidningsartiklar påtala det och peka på riskerna och konsekvenserna för andra trafikanter om något går fel samt nyttan av att vara ”laglydiga”.

Andra viktiga undersökningar som är återkommande varje år är rastplatsundersökningar och vägkvalitetsmätningar. Dessa görs alltid i kombination med vägombudsverksamheten. Du kan ha sett oss köra omkring i årets vägombudsbil – senaste sommaren var det en Peugeot 3008 laddhybrid och åren dessförinnan en Mitsubishi Outländer PHEV resp. Volvo S90. Längre ner på sidan kan du se konkreta exempel på den verksamhet vi bedriver.

På det regionala och lokala området ägnar vi oss dels åt i vårt tycke speciellt angelägna projekt för vårt område, dels även åt mer generella frågor som kontroll av ev. trafikfarliga platser, busshållplatser, placering av vägskyltar, bilisters beteende i trafiken etc. En fråga som vi i lokalklubb Västervik har drivit under många år handlat om att öka trafiksäkerheten på riksväg 35 (mer om detta nedan). 

Om intresse finns kan vi ordna utbildnings- och informationsaktiviteter för medlemmar i för oss viktiga frågor. Studiebesök till intressanta verksamheter kan vi även planera in när behov uppstår.  

 

Vi har kontakt med lokalmedia som till exempel Västervikstidningen, Vimmerby Tidning och SVT P4.

På bilden ses när Västervikstidningen gör reportage om länets bästa rastplats
Västervikstidningen gör reportage om länets bästa rastplats


Årliga trafiksäkerhetskampanjer

Reflexkampanjer

Under den mörka årstiden och även under dygnets mörka timmar övriga årstider är det viktigt att vi syns när vi är ute på vägarna, gående eller springande. Det bästa, enklaste och billigaste hjälpmedlet är att bära reflexer. I samband med våra kampanjer, som vi genomför under senhösten pratar vi med folk och informerar om vad gående och cyklister enklast kan göra för att fordonsförare ska se oss bättre. I samband med samtalen delar vi ut reflexer och uppmanar folk att använda dessa för att undvika att bli påkörda i

 

På bilden ses när klubb Västervik har reflexutdelningskampanj
Här har klubb Västervik reflexutdelningskampanj. Små och billiga reflexband kan vara en bra livförsäkring


Viltvarningskampanj

Kalmar län och särskilt vårt område är bland de värst drabbade regionerna vad avser viltolyckor. Det är främst rådjur, dovhjort, kronhjort, vildsvin och älg. Även om älgolyckor inte är de allra vanligaste, innebär varje älgolycka en dödlig fara. Olyckor med något av de andra här nämnda djuren kan också innebära stor fara och ibland även dödlig fara, särskilt om man i hög fart försöker göra en hastig undanmanöver. Kunskap om vad man bör tänka på för att undvika viltolyckor är viktigt och även kunskap om vad man enligt lag är skyldig att göra om man råkar ut för en sådan viltolycka. 

Vid vår senaste viltvarningskampanj i november 2020 var vädret dåligt med regn och rusk. Därför flyttade vi inomhus med kampanjen.

På bilden ses viltvarningskampanj på Tindereds rastplats längs med E22
Viltvarningskampanj på Tindereds rastplats längs med E22


Trafiksäkerhetsfrågor - lokala och regionala

Riksväg 35 mellan Gamleby och Linköping - En skamfläck i vårt riksvägnät.

Ett av lokalklubbens mest angelägna projekt under senare år har varit att verka för en större upprustning av Riksväg 35 mellan Gamleby och Åtvidaberg/Linköping.

Vägen är smal, krokig, backig, har skymd sikt på flera ställen och har mycket farliga in- och utfarter till fastigheter efter vägen. Det finns mycket vilt utefter och, alltför ofta, på vägen och dessutom saknas i allt väsentligt viltstängsel. Vägen trafikeras även av många tyngre fordon, ofta med släp. Hastigheten är under större delen av vägsträckan begränsad till 70 km/t, men det är få som håller denna. Tidigare var vägen gropig och i dåligt skick, varför man av den anledningen var tvungen att hålla någorlunda låg hastighet. Efter man lagt på ny asfalt för några år sedan, så har hastigheterna kunnat skruvas upp rejält trots att samma hastighetsgränser gäller som tidigare. Även om man från trafikmyndigheternas sida knackat loss och sprängt bort en del stenblock nära vägen, finns många hinder och farliga passager kvar.

Vi från lokalklubben har i olika sammanhang verkat för och verkar fortfarande för att man satsar på en hållbar, permanent lösning, t.ex. genom att planera in en ny eller omgjord s.k. 2-1-väg. Visst skulle det kosta mycket, men samtidigt skulle man kunna spara många människoliv och även vilda djurs liv.

 

På bilden ses skyltar med texten olycksdrabbad vägsträcka
Olycksdrabbad vägsträcka


Rastplatsinventeringar


Varje år utser Riksförbundet M Sverige, via oss lokalklubbarna, länets bästa rastplats. Under perioden maj-september gör vägombuden noggranna kontroller av de svenska rastplatserna.
Rastplatserna inspekteras utifrån olika parametrar som till exempel miljö, städning och trygghet. Inom lokalklubb Västerviks geografiska område har vi flera rastplatser som håller mycket hög kvalitet t ex Långsjön, Tindered och Försjön

På bilden nedan ser vi när ordförande i klubben Bengt-Erik Nilsson monterar upp skylten "Länets bästa rastplats" på Långsjöns rastplats längs med riksväg 40 mellan Vimmerby och Västervik 

Länets bästa rastplats 2019
Länets bästa rastplats 2019


Vägombudsverksamhet

Under ett antal år har Riksförbundet M Sverige – tidigare Motormännen – haft ett antal vägombudsbilar som rullat i Sverige under sommarhalvåret, oftast 12 stycken. Vi i Västerviksklubben har under många år varit delaktig i den verksamheten. Oftast får vi dela en bil med en annan klubb så att vi har bilen halva tiden var. Under senare år har vi delat bil med lokalklubb Kalmar/Öland. Bilen använder vi till flera aktiviteter. Exempel är rastplatsinspektioner, vägkvalitetsmätningar, kontroll av trafikfaror som t ex felaktigt placerade busshållplatser, felaktigt placerade vägskyltar, avsaknad av viktig skyltning, för många skyltar på samma ställe, med mera.  Vi använder också VO-bilen vid diverse utställningar, mässor och andra större event av intresse för vår verksamhet.

Bilarna är moderna, om möjligt miljöanpassade fordon. Vilka fordon det blir förhandlas fram varje år av Riksförbundet M Sveriges huvudkontor i samarbete med ett lämpligt bilföretag, och på ett för oss fördelaktiga ekonomiska villkor.

Nedan är info från de senaste tre åren.

På bilden ses vägombud Bengt-Erik Nilsson och årets vägombudsbil - en Peugeot 3008
Vägombud Bengt-Erik Nilsson och årets vägombudsbil - en Peugeot 3008


Vägombudssäsong 2020

Årets vägombudsbil är en Peugeot 3008. Vägombuden och bilarna är oerhört uppskattade inslag på vägarna och uppmärksammas av både medlemmar, andra trafikanter och media runt om i landet. Ansvarigt vägombud här i klubb Västervik är Bengt-Erik Nilsson.
Precis som tidigare år genomförs rastplatsundersökningen och en omfattande mätning av kvaliteten på vägarna här i Norra Småland. Dessutom kommer vi att genomföra olika trafiksäkerhetsundersökningar som t ex efterlevnad av att stanna vid stopp och hastighet tung trafik. 

Tveka inte att kontakta vägombud eller annan person i lokalstyrelsen om du vill veta mer om vår verksamhet lokalt och regionalt.

 


Vägombudssäsong 2019

2019 års vägombudsbil är en Mitsubishi Outlander laddhybrid och ansvarigt vägombud i klubb Västervik är Bengt-Erik Nilsson.

Som vanligt kommer vi att inspektera rastplatser, genomföra vägkvalitetsundersökningar samt olika trafiksäkerhetsundersökningar och kampanjer.

På bilden ses Mitsubishi Outlander Laddhybrid vid rastplatsinspektion vid Långsjön
Mitsubishi Outlander Laddhybrid vid rastplatsinspektion vid Långsjön


Vägombudssäsong 2018

På bilden ses 2018 års vägombudsbil en Volvo S90
2018 års vägombudsbil Volvo S90