Regeringen har under sommaren 2018 fattat sex beslut i syfte att underlätta för cyklister genom att anpassa vissa trafikregler. Nya trafikregler för cyklister trädde i kraft 1 augusti och 15 oktober 2018.

Regeländringarna, värda att känna till för landets bilister är att:

  • Cyklister från 15 år och förare av moped klass II kan färdas på körbanan även om det finns en cykelbana om den högsta tillåtna hastigheten på körbanan är högst 50 kilometer i timmen.
  • En vägmarkering för så kallad cykelbox införs.

Vägmarkering för cykelbox
Vägmarkering för cykelbox

  • Markeringen för ett övergångsställe får utgöra en av begränsningslinjerna till en cykelpassage eller en cykelöverfart.
  • En cykelpassage ska anges med vägmarkering för cykelpassage.
  • Gående på en gemensam gång- och cykelbana ska om möjligt använda vänster sida i färdriktningen.
  • Det förtydligas att lokaliseringsmärken för vägvisning även innefattar märken för vägvisning av gång- och cykeltrafik.

För mer information, se Regeringskansliets hemsida:

https://www.regeringen.se/artiklar/2018/06/cykelstrategin--foljs-upp-och-vidareutvecklas/