Kongressen är M Sveriges högsta beslutande organ och som ledamot har man stora möjligheter att utifrån eget engagemang prägla rollen under den tid man har uppdraget.

Att vara kongressledmot innebär ett stort förtroende, ansvar och ett mandat. Du är med och fattar beslut om M Sveriges framtida inriktning, verksamhet och målsättning.

Vägledande för M Sveriges kongressledamöter är att i sitt uppdrag vara värdeskapande, inflytelserika och professionella. I egenskap av att vara kongressledamot är man i omvärldens perspektiv en representant för M Sverige och agerar utifrån detta.

Kongressen består av 85 ledamöter som representerar medlemmarna inför, under och efter kongressen. Som ledamot har man en självständighet i uppdraget och ansvarar för att i dialog med medlemmar lyssna in behov, åsikter och idéer för och formulera konstruktiva krav och lösningar.

Uppdraget innebär att hålla sig uppdaterad om vilka förändringar som sker i samhället som påverkar bilåkande och bilägande och hur de påverkar M Sveriges medlemmar.

Kongressledamoten sprider kunskap om kongressens viktiga frågor till medlemmarna.

Utgångspunkten för uppdraget är att det är ideellt och att man därmed också måste styra omfattningen av det utifrån vilja och förutsättningar.

Genom webben, lokala klubbar och avdelningar, Riksförbundet M Sverige samt tryckt material finns möjlighet att tillägna sig kunskap om, och hålla sig uppdaterad om vad M Sverige är och vill.

Uppdraget

Uppdraget som kongressledamot blir mest påtagligt inför och på en kongress, men det är viktigt att se att uppdraget sträcker sig över en hel kongressperiod, det innebär till exempel att:

  • Man förväntas ha grundläggande kunskap om M Sveriges organisation, idé och vilja då kongressförberedelserna startar,
  • I god tid inför kongressen ha tagit del av kongresshandlingarna för att aktivt delta i kongressens arbete,
  • Med kort varsel kunna bli kallad till extrakongresser,
  • Man efter en kongress förväntas kunna föra samtal om kongressen med medlemmar. Det kan handla om personlig upplevelse, de stora punkterna för innehåll, och de viktigaste besluten.
  • I samtal med medlem under hela kongressperioden känna av medlemmars vilja och behov och hur dessa förändras över tid. Uppmuntra medlemmar till engagemang.

Ersättare

Med denna uppdragsbeskrivning blir det tydligt att den som är vald som ersättare också har ett uppdrag som sträcker sig över hela kongressperioden och inte enbart handlar om att ha beredskap för att rycka in om ordinarie kongressombud får förhinder. Det är Riksförbundet som ser till att det finns fungerande rutiner för att ersättare ska bli kallade om ordinarie kongressledamot avslutar sitt uppdrag eller har förhinder.

Utbildning

Alla som bli valda som ledamöter (och ersättare) till kongressen kommer att få en grundläggande utbildning om M Sverige som organisation och vad uppdraget innebär. Ledamöterna kommer också att presenteras här på webben.