Nu är det dags för dig att välja nya ledamöter till Riksförbundet M Sveriges kongress. 85 personer från 29 olika valdistrikt ska väljas. Kongressen samlas i Stockholm den 25–26 april 2020.

Det är på kongressen som riktlinjerna för M Sveriges verksamhet dras upp: hur vi ställer oss i olika frågor, vilka av dem som ska prioriteras och hur styrelsen ska se ut.

Genom att välja ledamöter kan just du påverka vem som för fram dina åsikter.

Samtliga medlemmar har uppmanats att nominera sina kandidater. Nu är det dags att välja vilka som ska representera dig på M Sveriges kongress.

Genom att logga in på dina kongressidor kan du läsa igenom presentationen av de olika kandidaterna och se vem du helst vill ska företräda dig. Ta chansen att påverka M Sveriges framtid – välj dina ledamöter till kongressen!

Frågor?

Ta kontakt med Lena Wernersson på lena.wernersson@msverige.se, telefon 0734-27 27 70. Om du inte har tillgång till dator hjälper vi självklart dig att rösta på annat sätt.

Du måste rösta senast den 31/12 2019

Rösta här

 

Fakta om M Sveriges kongress

Kongressen är förbundets högsta beslutande organ och genomförs vartannat år. Nästa gång äger kongressen rum den 25–26 april 2020 i Stockholm. Här deltar medlemmarnas valda ledamöter. Under kongressen redovisar förbundsstyrelsen M Sveriges verksamhet och ekonomiska resultat. Här behandlas medlemmarnas motioner och val sker till förbundsstyrelse och valberedning. Kongressen ger sedan förbundsstyrelsen i uppdrag att, utifrån stadgar och kongressens beslut, leda kommande verksamhetsår samt att redovisa resultatet vid nästa kongress.

Ledamöter

Kongressen har 85 valda ledamöter samt förbundsstyrelsens ledamöter. De ledamöter som närvarar vid kongressen är valda av medlemmarna. Förbundet är indelat i 29 valkretsar enligt samma modell som vid allmänna val till riksdagen. Mandaten i varje valkrets fördelas i förhållande till medlemsantalet. Varje registrerad medlem kan föreslås till ledamot och varje medlem har, inom aktuell valkrets, en röst till ledamotsvalet. De personer som har fått högst antal medlemsröster är valda kongressledamöter och de följande är, i turordning, ersättare till de ordinarie ledamöterna.