Vi bilister måste minska vår klimatpåverkan och kan göra det genom flertalet åtgärder. Men samtidigt krävs en rad åtgärder från EU, regering och kommun för att underlätta för bilisterna att göra rätt.

M Sverige vill se följande åtgärder för att minska bilarnas klimatpåverkan

EU

 • Långsiktiga regler och gemensamma standarder för laddinfrastruktur
 • Hårdare krav på bilindustrin för nya bilars energieffektivitet
 • Krav på större andel förnyelsebar energi i bränslen

Regeringen

 • Generösa subventioner för miljöfordon
 • De parkeringsförmåner för miljöbilar som idag finns i vissa kommuner bör gälla för hela landet
 • Satsningar på biobränslen och utvecklandet av mer energieffektiva motorer
 • Införande av en skrotningspremie för att fasa ut de gamla bilarna och ge bilisterna möjlighet att skaffa modernare, miljövänligare bilar
 • Subventioner för miljö- och trafiksäkerhetshöjande installationer i bilar
 • En miljöbilsdefinition i hela Sverige
 • Samordnad strategi för laddinfrastruktur
 • Moderna vägbeläggningar för minskade bullernivåer
 • Miljöskatter ska baseras på utsläppsnivå

Kommuner

 • Bättre kollektivtrafik som drivs av prisvärd, hållbar och förnybar energi
 • Måste ta sitt ansvar för laddinfrastruktur på egen mark/parkering samt underlätta för privata installationer bl.a. genom minskat regelkrångel

M Sverige ser bilen som ett av många transportmedel. Vi uppmanar bilister att gå, cykla eller välja kollektivtrafik när möjligheten finns. Samtidigt är många beroende av bilen för att klara livspusslet och bidrar därmed, trots dåligt klimatsamvete, till koldioxidutsläppen.

Men det finns mycket bilister kan och bör göra för att minska sin miljöpåverkan. Vi rekommenderar dem som har fossilberoende bilar att följa våra råd; använda sin bil med förstånd, köra med tekniken eco-drivning och samåka om möjligheten finns. Bilister kan också välja en miljö- eller supermiljöbil. Tyvärr har få människor idag möjlighet att göra det.

För att få fler att välja en miljöklassad bil måste det bli lättare att göra så.

För att kunna nå visionen om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 krävs kraftiga ekonomiska stimulanser.

En sådan kan vara att införa en skrotningspremie. Sveriges bilpark är en av de äldsta i Europa och behöver moderniseras. Med en skrotningspremie som stimulerar till utskrotning av gamla, mindre bränsleeffektiva bilar skapar vi möjligheter för konsumenterna att satsa på nya, moderna bilar med mindre klimatpåverkan. På samma sätt tror vi på skattesubventioner för installation av miljö- och trafiksäkerhetshöjande fordonstillval.

Det krävs åtgärder från samhället för att underlätta för bilisterna att göra rätt. Vid sidan av ovanstående åtgärder vill vi i M Sverige se god infrastrukturplanering av gatu- och vägnätet som i kombination med trafiksignalsystem gör att trafiken flyter smidigare – och därmed minskar utsläppen.

En bra vägstandard ger positiva återverkningar på miljön liksom på trafiksäkerheten och framkomligheten.

Ett av statens i dagsläget viktigaste verktyg för att minska bilars miljöpåverkan är att ålägga bilisterna olika miljöavgifter och miljöskatter. Näringslivet genererar ungefär fyra femtedelar av koldioxidutsläppen, men hushållen får betala nästan hälften av de klimatrelaterade skatterna enligt en rapport från Riksrevisionen (2012). M Sverige anser att miljöavgifterna och miljöskatterna måste vara rättvisa. Då får de en acceptans som är viktig för miljöarbetet. Vi anser att merparten av de avgifter som idag tas ut ska användas för att främja miljön, trafiksäkerheten och samhällets transportpolitiska infrastruktur.

Från M Sveriges sida vill vi att den enskildes möjlighet till rörlighet inte försvåras. Och det kommer bli fallet med många av de förslag som politikerna lägger fram. Vi har förståelse för att bilens plats i storstaden kommer att ändras. Framtida transportbehov i storstäderna måste i större utsträckning klaras av med andra transportslag, som cykel eller buss. Det är bra om man skapar alternativ för bilisterna. Storstadsbilisten vill inte sitta i bilköer, man gör det för att det inte finns några fungerande alternativ. Att utforma en politik för mindre utsläpp från transportsektorn utifrån storstadens unika problem är inte rätt väg att gå. Alla sätt att minska bilismen i storstäderna drabbar dem som bor utanför storstäderna hårdast. M Sverige vill ha en trafikpolitik för hela Sverige.

För att underlätta för bilisterna att minska sina koldioxidutsläpp krävs sammantaget en rad åtgärder från såväl EU som regering och kommun.