M Sverige stödjer visionen om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030.

Regeringen sände under våren 2017 ut utredningen ”Fossilfrihet på väg” på remiss. På drygt 1000 sidor presenterar utredarna sina förslag på hur Sverige till 2030 kan ställa om till fossiloberoende vägtransporter. Det innebär att vägtransporterna i huvudsak ska drivas med biodrivmedel eller elektricitet.

Generellt sett anser utredarna att efterfrågan på transporter måste minska om klimatmålet ska nås. Detta bör ske genom stadsutveckling och infrastrukturåtgärder med syfte att få fler att gå, cykla och åka kollektivt. Andra åtgärder för att minska beroendet av egen bil och bilresande är enligt utredningen satsningar på bilpooler, e-handel, resfria möten och samordnade godstransporter.

Men det krävs också styrmedel för att påverka konsumenterna. Utredningen föreslår en höjning av energiskatten på diesel för att bränsle ur energisynpunkt ska beskattas på samma sätt. Dagens system, där dieselbilar har lägre drivmedelsskatt men som kompensation betalar högre fordonskatt, har enligt utredningen snedvridit konkurrensen mellan bensin- och dieselbilar till snåla dieselbilars fördel.

Stort fokus lägger utredningen på eldrivna transporter. Ett ökat användande av elfordon är enligt den grundläggande för att nå en fossiloberoende fordonsflotta. För att komma åt de problem som idag hindrar en ökad användning av elfordon – framförallt den välkända räckviddsångesten – föreslås nationella och lokala satsningar på laddinfrastruktur.

Vidare tror utredningen att satsningar på elektrifierad väg, något som just nu ligger i startgroparna, kan bli en framtidslösning för att få ner utsläppen.

Vid sidan av eldrivna transporter anser utredningen att biodrivmedel är en viktig del i arbetet mot minskade utsläpp. För att fler ska använda biodrivmedel föreslår utredningen bland annat en prispremiemodell, med syfte att få konsumenter att våga satsa på ny teknik och nya råvaror.

M Sveriges synpunkter på förslagen

Vad ansåg M Sverige om utredningens förslag? M Sverige välkomnade satsningar på att utveckla elfordon, effektiva motorer, biobränslen, samt satsningar på ökade möjligheter till gång och cykling. Detta under förutsättning att konsumenterna skyddas genom säker teknik, rimliga priser och EU-harmoniserade standarder. Det måste vara tryggt för konsumenten att investera i ny teknik.

Men det måste också vara attraktivt att investera i ny teknik. Enligt M Sverige saknas tillräckliga stimulanser och subventioner för att få konsumenterna att vilja och våga satsa på exempelvis elfordon.

Vi saknar vidare en långsiktig och för trafikslagen övergripande analys av hur omställningen till fossiloberoende ska ske. Ett exempel på detta är att trots att utredningen framhåller kollektivtrafiken som viktig för att nå fossiloberoende vägtransporter, så saknas strategier för satsningar på detta område. M Sverige saknar också en samhällsekonomisk analys av vad omställningen till fossiloberoende vägtransporter till 2030 kommer att innebära för samhället i stort och för den enskilda bilisten.

Utredningen har ett allt för stort fokus på nya bilar. Medellivslängden på de bilar som idag rullar på våra vägar är 17 år, vilket innebär att minst hälften av dem som såldes under 2016 kommer att finnas kvar år 2030. Majoriteten av dessa är fossilberoende. Därför föreslår M Sverige att en tillfällig skrotningspremie bör införas. En sådan, kombinerad med subventioner och styrmedel för miljöbilar, ökar enligt oss möjligheterna till att nå en fossiloberoende fordonsflotta.

Slutligen tycker M Sverige att inte bara vägtransporterna måste ställa om för att utsläppen ska minska – vi vill se tydliga klimatkrav på andra transportslag så som flyg och sjöfart. Faktum är att vägtransporterna är grundläggande för en god samhällsutveckling. Bilen utgör här en viktig komponent, särskilt för boende i glesbygden. Det är i grunden det fossila bränslet som är problemet, inte bilen som sådan. Därför uppmanar M Sverige regeringen att flytta fokus från allmänna transportminskningar till att istället se miljövänliga bilar som en viktig del i ett mobilt samhälle, nu och efter 2030.