M Connect kan ge dig insikt i hur säkert du kör och ge tips om vad du kan förändra för att bli en ännu säkrare förare. Ett av målen med M Connect är att minska trafikrelaterade olyckor och i förlängningen rädda fler liv.

Integritetspolicyn uppdaterades senast 2021-06-18

M Sveriges har lanserat M Connect för att bidra till säkrare körning på Sveriges vägar. Vi samarbetar med företag som ställer sig bakom Nollvisionen för att våra medlemmar ska bli belönade när de kör säkert.

M Connect har utvecklats av Autoliv, ett svenskt företag som är världsledande inom trafiksäkerhet. För mer information om hur vi säkerställer din personliga integritet se vår integritetspolicy på msverige.se/gdpr och Autolivs privacy policy När du aktiverar M Connect godkänner du dessa avtalsvillkor.

Grundvillkor för M Connect

Medlemmar i M Sverige kan erhålla förmåner och erbjudanden genom M Connect, genom att använda appen aktivt vilket innebär att alltid tillåta mobilen att samla in rörelsedata. Om du bryter mot villkoren för användning, har vi rätt att säga upp ditt M Connect-abonnemang. Sådan uppsägning gäller endast M Connect och inte ditt medlemskap i Riksförbundet M Sverige.

Förutsättningar för att använda M Connect

 • Medlemskap i Riksförbundet M Sverige.
 • Har godkänt villkoren och aktiverat M Connect på M Sveriges webbplats.
 • Smartphone med operativsystemet iOS eller Android.
 • Mobilt BankID.
 • En giltig och unik mejladress.

Komma igång med M Connect

 1. Aktivera M Connect på M Sveriges webbplats.
 2. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
 3. Skapa ett konto i appen med Mobilt BankID.

Beräkning av körpoäng och bonusprogram

M Connect ger dig körpoäng, Safety Score, genom att analysera ditt körbeteende. Din körpoäng grundas på fyra delar:

 1. Focus – mäter mobiltelefonanvändning under färd som t ex beröring av skärmen, förflyttning och rörelse av mobilen eller handhållna telefonsamtal.
 2. Speed – visar hur du följer gällande hastighetsbegränsningar.
 3. Smooth – poängsätter mjuk körning, dvs hur många och hur kraftiga svängar, accelerationer och inbromsningar som sker.
 4. Turn – indikerar hur bra och mjukt du kör. Svängar som genererar stora g-krafter kommer att påverka din körpoäng negativt.

Din ackumulerade Safety Score beräknas på de 60 senast registrerade resorna.

Bonusprogram

M Connect ger dig olika erbjudanden och rabatter från M Sverige och våra samarbetspartners beroende på din bonusnivå. Din Safety Score avgör om du hamnar på bonusnivå Bas, Brons, Silver eller Guld.

Månadsvis får du information om vilken bonusnivå du har kommit upp till och hur många bonuspoäng du har samlat på dig tack vare dina individuella körpoäng. Observera att dina bonuspoäng har en begränsad giltighetstid. Notera också att du såväl kan klättra i bonustrappan som landa på lägre bonusnivå beroende på ditt körbeteende.

Information om datainsamling och behandling av personuppgifter

M Sveriges samarbetspartner Autoliv samlar in de persondata och transportdata som behövs för att skapa din Safety Score samt beräkna dina bonuspoäng och din bonusnivå.

Autoliv är personuppgiftsansvarig för behandlingen och analysen av körbeteendet. Autoliv delar din ackumulerade körpoäng, bonuspoäng och placering i bonustrappan med M Sverige. M Sverige är personuppgiftsansvarig när vi delar dessa data vidare med våra samarbetspartners eller tredje parter om detta är nödvändigt för att fullgöra M Connect-avtalet eller för att du ska få tillgång till de förmåner som ingår i M Connect. Den rättsliga grunden för denna delning är ”fullgörande av avtal”. Delningen pågår så länge du är aktiv användare av M Connect.

För mer information om vilka personuppgifter som behandlas, ändamål och rättslig grund för detta, se nedan tabell.

M Sverige kan även samla in körstatistik på en aggregerad nivå för att använda i marknadsförings- och opinionsarbete. Det innebär att M Sverige inte kommer ha tillgång till löpande information om var din bil befinner sig. Data som samlas in av Autoliv och används som underlag för din körpoäng är uppgifter som starttid och sluttid för resan, körsträcka, hastighet och eventuellt hastighetsöverträdelse.

För att kunna bedöma säker körstil sparas även g-krafter vid vissa tröskelvärden samt fordonets position vid överskridandet av dessa tröskelvärden. Tillfälliga positionsuppgifter samlas in för att kunna ge dig återkoppling på din körning.

Uppgiftsinsamlingen sker i din mobil. Det innebär att om du är passagerare på en resa bör du inom fem dagar efter resan kontrollera att din resa blev korrekt registrerad. Genom att ge återkoppling på din resa hjälper du appens AI-algoritmer att tolka ditt körbeteende på bästa sätt. 

Datainsamling och behandling av personuppgifter

Behandling Kategorier av personuppgifter Ändamål Rättslig grund
Delning av medlems-uppgifter i M Connect-appen
 1. Medlemsnummer
 2. Personnummer
 3. Mejladress
 4. Mobilnummer
 5. Kön
 6. Ålder
 7. Hemkommun
 8. Klubbtillhörighet
Registering av medlem för att kunna tillhanda-hålla M Connect. För att möjliggöra bättre kund-kommunikation och för att kunna skicka notifieringar om att ny information finns att läsa i appen till medlem kan även mejladress komma att lagras. Kategorierna 5-8 används för att summera anonymiserad statistik.

Fullgörande av avtal.


Insamling och bearbetning

 1. Medlemsnummer
 2. Tidsstämpel
 3. Händelsens namn
 4. Position (latitud/longitud)
 5. Fordonets rörelseriktning
 6. Fordonets hastighet (km/h)
 7. Fortkörning (km/h)
 8. G-krafter
 9. Körsträcka (km)
 10. Körtid (sekunder)


För att bidra till säkrare och mer miljö-anpassad körning på våra vägar och därmed bidra till nollvisionen, erbjuds medlemmar möjlighet att premieras i form av bonus-poäng och erbjudanden i bonus-trappa som kan nyttjas hos våra samarbets-partners. För att sammanställa och analysera körbeteende och för att kunna beräkna dessa uppgifter behöver angivna person-uppgifter behandlas.

Anonymiserade uppgifter kan också komma att användas i opinionsarbetet för förbättrad trafiksäkerhet.

Denna behandling sker av Autoliv enligt separat samtycke.


Beslut om bonus-poäng och placering i bonus-trappa


 1. Medlemsnummer
 2. Körpoäng under månaden
 3. Intjänade bonuspoäng
 4. Körsträcka
 5. Antal resor
Se ovan under Insamling och bearbetning. Denna information skickas ut till deltagare i en månads-rapport.


Denna behandling görs av Autoliv i enligt full-görande av avtal.

BehandlingSe även under Insamling och bearbetning.För att kunna tillhandahålla support samt svara på tekniska frågor från medlemmar. Endast de uppgifter som behövs för att hantera det specifika ärendet kommer att behandlas.

Fullgörande av avtal.Lagring

Se ovan under Insamling och bearbetning samt Beslut om bonuspoäng och placering i bonustrappa.För hantering av eventuella anspråk från medlemmar.

Denna behandling görs både av M Sverige och Autoliv enligt fullgörande av avtal.

 

Utöver Riksförbundet M Sverige och Autoliv kommer vissa personuppgifter lämnas ut till och behandlas av anlitade samarbetspartners och tjänsteleverantörer. All behandling kommer att ske i enlighet med ingångna affärsavtal och/eller personuppgiftsbiträdesavtal och vid eventuell överföring av personuppgifter till tredje land kommer personuppgiftsansvariga vidta lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina rättigheter tillvaratas, exempelvis genom ingående av standardiserade dataskyddsavtal.

Personuppgifterna kommer att sparas så länge medlemskapet med M Sverige består och därefter i högst 12 månader. Du har alltid rätt att begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har också rätt att begära rättelse eller begränsning av personuppgifter samt, under vissa förutsättningar, invända mot eller begära radering av personuppgifter. Mer information om dina rättigheter samt hur du använder dem finns i integritetspolicyn som du hittar här på vår webbplats: msverige.se/gdpr och hos Autoliv. Där hittar du också kontaktuppgifter till dataskyddsombud samt information om din rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Avsluta M Connect

Du kan alltid avsluta ditt användande av M Connect genom att ta bort ditt konto och avinstallera appen. För M Connect föreligger inte någon särskild uppsägningstid utan du kan när som helst avsluta tjänsten. Uppsägning av tjänsten påverkar inte ditt medlemskap.

M Sverige kan säga upp M Connect om något av följande inträffar:

 • Om någon av punkterna 2–10 avseende ”Insamling och Bearbetning” för att kunna ansluta dig till M Connect inte längre är uppfyllda.
 • Om tjänsten inte används av dig enligt dessa allmänna villkor
 • Om M Sveriges förutsättningar för att tillhandahålla tjänsten eller bonuspoäng förändras, till exempel genom beslut av myndighet som hindrar datainsamlingen.

Ansvar

M Sverige ansvarar inte för fel eller skada som uppstår på grund av fel eller andra problem med eller i den mjukvara som ingår i M Connect, fel i kartverktyg, fel i nätverk, olyckshändelser eller andra omständigheter utanför M Sverige och våra samarbetspartners kontroll.