Plötsligt är olyckan framme! Med vår olycksfallsförsäkring är du försäkrad dygnet runt – oavsett om du är hemma, eller på jobbet.

Man i soffan med gipsad fot.

Vår olycksfallsförsäkring täcker dina omkostnader om du skulle råka ut för en olycka, eller bli sjuk. Försäkringen kan tecknas av dig som är mellan 18–75 år och gäller som längst till och med årsförfallodagen närmast efter det att den försäkrade fyllt 85 år.

Det här ingår i vår olycksfallsförsäkring:

  • Medicinsk invaliditet
  • Vanprydande ärr
  • Krisförsäkring
  • Ersättning vid sjukhusvistelse
  • Akutvårdsersättning
  • Hjälpmedel
  • Läke-, tandskade- och resekostnader
  • Merkostnader

 


Vad räknas som olycksfall?

Med olycksfall menas en kroppsskada som drabbat den försäkrade genom en plötslig, oförutsedd, yttre händelse. Till olycksfall räknas även kroppsskada orsakad av solsting, värmeslag, förfrysning och smitta på grund av ett fästingbett.

Även total hälseneruptur och vridvåld mot knä räknas som olycksfall även om skadan inte uppstått genom en plötslig, oförutsedd, yttre händelse. En utförligare förklaring hittar du i försäkringsvillkoret.

Ersättning för ärr och medicinsk invaliditet

M Försäkrings olycksfallsförsäkring gäller i hela världen upp till ett år med vissa begränsningar. Utanför Norden gäller försäkringen för vanprydande ärr och medicinsk invaliditet. Om ni ska bo utomlands längre tid än ett år kan försäkringen gälla i vissa fall, till exempel om du är i utlandstjänst hos ett svenskt företag.

Om du råkar ut för ett olycksfall som kräver läkarbehandling kan ersättning lämnas för vanprydande ärr eller annan utseendemässig förändring. Bedömningen sker tidigast efter 1 år.

Om olycksfallsskada medför att du får en bestående nedsättning av din kroppsfunktion (så kallad medicinsk invaliditet) har du rätt till invaliditetsersättning. Till medicinsk invaliditet räknas bland annat bestående värk och förlust av inre organ.

Värdesäkring

Försäkringsbeloppen vid invaliditet värdesäkras årligen, Det betyder att både försäkringsbelopp och premie påverkas av Konsumentprisindex (KPI).

Ersättningen sänks ju äldre du blir. Från 45 års ålder reduceras försäkringsbeloppet med 2,5 procentenheter per år och från 65 års ålder reduceras försäkringsbeloppet med 5 procentenheter per år.

Krisförsäkring

Om du blir drabbad av psykisk ohälsa till exempel efter ett överfall, en misshandel eller annan ersättningsbar olycksfallsskada bekostar försäkringen 10 behandlingstillfällen hos legitimerad psykolog (inklusive resor). Krisförsäkringen gäller inte vid arbetsplatsskador.

Ersättning för hjälpmedel

Ersättning lämnas för olika hjälpmedel som bedöms som nödvändiga för att lindra ett invaliditetstillstånd. Det kan till exempel vara ersättning för att handikappanpassa en bostad, eller andra tekniska hjälpmedel. Kostnaderna ska på förhand godkännas av M Försäkring och åtgärderna ska styrkas av ett läkarintyg. 

Ersättning vid sjukhusvistelse

Om du blir inskriven på sjukhus för vård över natten, lämnar försäkringen ersättning med 80 kronor per dag (från dag 8 och upp till 60 dagar). 

Akutvårdsersättning

Om du drabbas av en olycksfallsskada som kräver akut behov av sjukhusvård med inskrivning över natt, lämnar försäkringen ersättning med ett engångsbelopp på 500 kronor.

Ersättning för vårdkostnader

Vid en olycksfallsskada kan försäkringen lämna ersättning för kostnader upp till 5 år från skadetillfället. Kostnaderna ersätts upp till gällande högkostnadsskydd för läkarvård och mediciner. Kostnader för privat vård ersätts inte.

Läkekostnader

Vid en olycksfallsskada lämnar försäkringen ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader för vård och behandling av behörig läkare. Ersättning lämnas även för vård på sjukhus och behandling som föreskrivits av läkare. 

Tandskadekostnader

Vid olycksfall lämnar försäkringen ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader för behandling som utförs av behörig tandläkare. M Försäkring ska på förhand godkänna behandlingen. Skada på grund av tuggning eller bitning ersätts inte. 

Resekostnader

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga kostnader för resor till och från behandling orsakad av en olycksfallsskada. Resor ska styrkas av behörig läkare.

Merkostnader

Ersättning upp till 40 000 kronor lämnas för oundvikliga och skäliga merkostnader som till följd av en olycksfallsskada uppstått under skadans akuta behandlings- och läkningstid.

Ersättning upp till 10 000 kronor lämnas för personliga kläder, hjälm, glasögon, hörapparat och andra handikapphjälpmedel som skadas vid ett olycksfall. Ersättning lämnas endast i de fall skadan är så allvarlig att läkarbehandling krävts.


Kontakta oss!

För vi ska kunna att undvika missbruk av formuläret så behöver du kryssa i recaptcha-fältet.
Dina personuppgifter behandlas enligt GDPR:s regelverk. Genom att du bockar för checkboxen bekräftar du att du läst och förstått vår integritetspolicy.

Integritetspolicy


Villkor olycksfall

Sammanfattning / för -och efterköpsinformation för  olycksfall 
Fullständiga villkor för olycksfall 

Övrigt

Autogiromedgivande  

Anmäl skada direkt på webben här


För personlig service är du välkommen att kontakta

M Försäkring kundservice: 

Telefon 077-440 60 61
E-post m-forsakring@msverige.se 

Organisationsnummer: 556555-1974